+covid-19ชุมชน

ทหารร่วมกับกองทุนชลบุรีต้องรอดแจกข้าวกล่องในพื้นที่หนองปรือ

ที่วัดบุณย์กัจนาราม บ้านหนองพังแค ม. 12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 26 พ.ค.2563 พ.อ.วิทยา สุวรรณดี รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดชลบุรี พร้อมคณะ แจกจ่ายอาหารกลางวันให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสก่อโรคโควิด 19 เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชนในเขต อ.บางละมุง โดยจัดรถครัวสนาม มทบ.14 ประกอบอาหารมื้อกลางวันพร้อมน้ำดื่มแจกจ่ายประชาชน จำนวน 500 ชุด ทำการแจกจ่ายมอบให้ประชาชนที่มารอรับ ณ จุดตั้งครัวสนาม จำนวน 400 ชุด นำใส่รถประชาสัมพันธ์ของ กอ.รมน.ชลบุรี ไปแจกจ่าย ณ ชุมชนใกล้เคียง 50 ชุด, และนำไปใส่ “ตู้ปันสุข” ในพื้นที่จำนวน 50 ชุด

นอกจากนั้น ยังมีจิตอาสานำข้าวกล่องมาร่วมสมทบอีกจำนวน 300 ชุด แจกจ่ายให้กับประชาชน โดยมีคณะผู้บริหารเมืองพัทยา นำโดย นายรณกิจ เอกะสิงห์ นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา สมาชิกสภาเมืองพัทยา เข้าร่วม

อย่างไรก็ตาม ในการมารับอาหารในครั้งนี้ ได้จัดตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย, จัดที่ล้างทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ที่สำคัญคือมาตรการเว้นระยะห่างในการเข้าแถว เพื่อเป็นการสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคอีกทางหนึ่ง