กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่29 ระดับภาค เฟ้นหาตัวแทน 300 คน ลงแข่ง 4 รายการใหญ่

ที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี (3 สิงหาคม 2565) นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค โดยมีนายนิติ วิวัฒน์วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนายประทีบ ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับ

สืบเนื่องจากการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่๙) เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานแนะแนวอาชีพและการแข่งขันฝีมือช่างแห่งชาติครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2513 ณ ลุมพินีสถาน กรุงเทพฯ ทรงมีพระราชดำรัสในพิธีเปิดงาน ทรงกล่าวถึงปัญหาเรื่องช่างฝีมือ จะต้องปรับปรุงให้มีความประณีตและมีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน

จากพระราชดำรัสของพระองค์ทรงแสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีความห่วงใยต่อกำลังแรงงานของไทย และทรงให้ความสำคัญกับมาตรฐานงานช่างของคนไทยเป็นอย่างยิ่ง กระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้น้อมรับกระแสพระราชดำรัส เพื่อนำมาเป็นแนวทางการพัฒนาฝีมือแรงงานของประเทศต่อไป

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จึงได้จัดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้ง29 ระดับภาค ขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2565 เพื่อเป็นการเปิดเวทีสำหรับเยาวชนได้แสดงศักยภาพในการประกอบอาชีพได้ฝึกฝนอบรมมาในแขนงต่างๆ จำนวน 25 สาขาอาชีพ ตามมาตรฐานขององค์การการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ (WorldSkills Standard Specification)

สำหรับการแข่งขันในวันแรกนี้ เป็นการสร้างแรงงานกระตุ้นให้กำลังแรงงานไทยเกิดความตื่นตัว สนใจที่จะพัฒนาตนเอง ให้สถานประกอบกิจการเห็นความสำคัญในการใช้แรงงานฝีมือ ในการผลิตสินค้าหรือการบริการที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ อันส่งผลให้นักลงทุนมีความเชื่อมันในด้านความสามารถของกำลังแรงานของประเทศ ทำให้เศรษฐกิจโดยรวมดีขึ้น คุณภาพชีวิตของกำลังแรงงานก็ดีขึ้น มีรายได้มากขึ้น

การแข่งขันในวันนี้ ยังเป็นการเฟ้นหาตัวแทนเยาวชนที่มีทักษะฝีมือเป็นเลิศ จากผู้สมัครเข้าแข่งขันทั้งหมด 2,092 คน จาก 4 ภาค ทั่วประเทศ เพื่อคัดเลือกผู้ที่ได้รับรางวัล 3 อันดับของแต่ละสาขา จำนวน 300 คน เป็นตัวแทนระดับภาคเข้าร่วมการแข่งขัน 4 รายการ ได้แก่ การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่ 29 การแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 13 การแข่งขันฝีมือแรงงานระดับเอเชีย ครั้งที่ 2 และการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 47 ต่อไป.