-covid-19ชุมชน

รู้แล้วรีบเลย..เมืองพัทยาเปิดลงทะเบียนรับเงินเยียวยารอบสอง

หลังจากที่เมืองพัทยาเปิดลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเยียวยาครอบครัวละ1,000 บาท ในระหว่างวันที่ 1-5 พฤษภาคม 2563 เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการการป้องกันและแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในเขตเมืองพัทยา ซึ่งมีผู้มาลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือ ทั้งสิ้น 9,328 ราย ทั้งนี้มีผู้ผ่านพิจารณาให้ความช่วยเหลือ ตามระเบียบราชการ คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ จำนวน 9,285 ครัวเรือน ส่วนผู้ไม่ผ่านการพิจารณาทั้งหมด 43 ราย

ต่อมาเมื่อวันที่ 25 พ.ค.ที่ ห้องทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยามีการเปิดลงทะเบียนช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการการป้องกันและแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในเขตเมืองพัทยา เพิ่มเติม ระหว่างวันที่ 25-29 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.-16:00 น. ซึ่งบรรยากาศวันแรกมีผู้มาลงทะเบียนค่อนข้างบางตา จนถึงเวลาปิดโต๊ะลงทะเบียนมีผู้มาใช้สิทธิ์ราว 100 คน ทั้งนี้ผู้ที่จะไปลงทะเบียนเพิ่มเติม ต้องมาด้วยตัวเอง พร้อมสำเนาเอกสารหลักฐาน ประกอบด้วย บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน และสมุดบัญชีธนาคาร มาด้วยเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนในรอบแรกระหว่างวันที่ 1-5 พฤษภาคม 2563ผู้ที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับเงินไม่เกินสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้ ส่วนผู้ที่ลงทะเบียนรอบสองคาดว่าจะได้รับเงินช่วยเหลือภายในเดือนมิถุนายน เป็นต้นไป