วันจันทร์, พฤษภาคม 27, 2024
Latest:
+บริหารท้องถิ่น

รบ.ไฟเขียวโครงการบรรเทาปัญหาน้ำท่วมเมืองพัทยา เตรียมดำเนินการเฟส1ระยะ1 งบ 4,200 ล้านบาท

พัทยา (11 มิ.ย.2564) นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เปิดเผยว่า พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบ VDO Conference ที่ทำเนียบรัฐบาล โดยมี นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) นายชยันต์ เมืองสง รองเลขาธิการ สทนช. และนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม อาทิ กรมชลประทาน กรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักงบประมาณ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เมืองพัทยา กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักงาน กปร. กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมเจ้าท่า เป็นต้น

นายสนธยา กล่าวว่า การประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการขนาดใหญ่และโครงการพิเศษ ซึ่งเป็นโครงการที่พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ในการพิจารณาครั้งนี้ มีการนำเสนอโครงการระบบระบายน้ำของเมืองพัทยา ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง พร้อมทั้งการระบายน้ำของเมืองพัทยาในระยะที่ 1 ประกอบไปด้วยโครงการรวบรวมน้ำจากบริเวณริมทางรถไฟ ผ่านทางพัทยากลางไปสู่คลองพัทยาใต้ เป็นอุโมงค์ระบายน้ำออกสู่ทะเลขนาด 2.40–4.50 เมตร รวมระยะทาง 3 กิโลเมตรโดยประมาณ ใช้งบประมาณ 4,200 ล้านบาท กรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นผู้นำเสนอโครงการ ผลการศึกษาโครงการโดยที่ปรึกษาที่ทางกรมโยธาธิการและผังเมืองจ้างให้ศึกษาและออกแบบโครงการ

มติที่ประชุมในเห็นชอบหลักการที่จะให้กรมโยธาธิการและผังเมือง และเมืองพัทยา ดำเนินการโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองพัทยา ระยะที่ 1 จังหวัดชลบุรี ในการจัดทำระบบระบายน้ำในเมืองพัทยา โดยให้ไปดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็น การรถไฟแห่งประเทศไทย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สภาพัฒน์ฯ และสำนักงบประมาณในการจัดทำแผนการใช้เงินสำหรับในโครงการนี้ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติอีกครั้งหนึ่ง ในการขออนุมัติโครงการ ในการประชุมครั้งต่อไป

นายกเมืองพัทยา กล่าวอีกว่า โครงการดังกล่าว เป็นโครงการที่ได้ศึกษาไว้ตามแผนของกรมโยธาธิการและผังเมือง จากงบประมาณทั้งโครงการ 26,000 ล้านบาท โดยจะแบ่งออกเป็นเฟสต่างๆ ในเฟสนี้จะเป็นเฟสที่ 1 ใช้งบประมาณ 9,500ล้านบาท ระยะที่ 1 ที่ใช้เงินงบประมาณ 4,200 ล้านบาท จะเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ 2565-2569 รวมระยะเวลา 5 ปี