-covid-19ชุมชน

มทบ.14จัดครัวสนามแจกอาหาร บรรเทาความเดือดร้อนจากวิกฤติโควิด-19

ที่บริเวณลานเอนกประสงค์มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน เมืองพัทยา ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี (25 พ.ค.63) มทบ.14 ร่วมกับ ร่วมกับ กลุ่มงานกิจการมวลชนและชุดชุมชนสัมพันธ์ (ขุนด่าน) กอ.รมน.จังหวัดชลบุรี นำโดย พันเอกวิทยา สุวรรณดี รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดชลบุรี ให้บริการอาหารและน้ำดื่มช่วยเหลือประชาชน ภายใต้โครงการแจกจ่ายอาหารกลางวันให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชนในเขต อ.บางละมุง หมู่ที่ 3 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โดยจัดรถครัวสนาม มทบ.14 ประกอบอาหารมื้อกลางวันพร้อมน้ำดื่มแจกจ่ายประชาชน จำนวน 500 ชุด

โดยการแจกจ่ายแบ่งเป็น มอบให้ประชาชนที่มารอรับ ณ จุดตั้งครัวสนาม จำนวน 400 ชุด ,นำใส่รถประชาสัมพันธ์ของ กอ.รมน.ชลบุรี ไปแจกจ่าย ณ ชุมชนใกล้เคียง 50 ชุด, และนำไปใส่ “ตู้ปันสุข” ในพื้นที่จำนวน 50 ชุด

กิจกรรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก “กองทุนชลบุรีต้องรอด” โดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสา ร่วมอำนวยความสะดวก, บรรจุข้าวกล่อง, จัดระเบียบ, จัดระบบคัดกรอง และสร้างการรับรู้ในการป้องกันโรคให้แก่ประชาชนที่มารับอาหารให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด