-covid-19ชุมชน

มท.มอบข้าวสาร 800 กก.กระจายให้หน่วยงานราชการในชลบุรี

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี มอบหมายให้ นายนริศ นิรามัยวงศ์ ปลัดจังหวัดชลบุรี นำข้าวสารที่ได้รับมอบจากกระทรวงมหาดไทย โดยบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เพื่อนำไปมอบให้แก่หน่วยงานราชการต่างๆ ดังนี้
(1) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี จำนวน 200 กิโลกรัม
(2) บ้านพักเด็กและครับครัวจังหวัดชลบุรี จำนวน 200 กิโลกรัม
(3) ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง จำนวน 200 กิโลกรัม (4) สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ จำนวน 200 กิโลกรัม
(5) โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา จำนวน 200 กิโลกรัม

นายนริศ นิรามัยวงศ์ ปลัดจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า สืบเนื่องจากหน่วยงานราชการ ในจังหวัดชลบุรี ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เช่นกัน กระทรวงมหาดไทย ทราบและเข้าใจ เป็นห่วงเป็นใยเกี่ยวกับปัญหานี้ จึงให้ตัวแทนจังหวัดชลบุรี มารับมอบข้าวสาร จำนวน 800 กิโลกรัม นำไปมอบให้หน่วยงานราชการต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิท-19) ต่อไป
อธิบดี บุญชารี รายงาน