-covid-19รอบทิศบูรพา

ผวจ.สระแก้วเพิ่มการคุมเข้มสกัด”โควิด19” ตั้งคณะทำงานติดตามประเมินสถานการณ์

ผศ.(พิเศษ)นพ.สุภโชค เวชภัณฑ์เภสัช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เปิดเผยว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ได้จัดประชุมเจ้าหน้าที่ห้อง Lab เจ้าหน้าที่ระบาดวิทยาและผู้รับผิดชอบงานควบคุมโรคติดเชื้อใน รพ.ทุกแห่ง ในพื้นที่ จ.สระแก้ว โดยมีโรงพยาบาลรัฐบาล 10 แห่ง และโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหมอีก 1 แห่ง เกือบ 40 คน เข้าร่วมประชุมที่ห้องดอกปีบ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือโคโรน่าไวรัส วางแนวทางปฏิบัติ ทบทวนและกำหนดมาตรการรับมือภาวะดังกล่าวสำหรับการเชื่อมต่อข้อมูลกันกรณีพบผู้ป่วยในพื้นที่ ซึ่งปัจจุบันพบผู้ติดเชื้อในประเทศไทยหลายราย และสถานการณ์ยังคงมีการระบาดเพิ่มเติมในหลายประเทศทั่วโลก

นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า อย่างไรก็ตาม มาตรการควบคุมโรคความเสี่ยงกับประชาชน โรคติดเชื้อไวรัสโควิด19 ป้องกันได้โดยใช้หลักการป้องกันโรคติดต่อทางเดินหายใจ ได้แก่ ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย และไม่คลุกคลีกับผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ และสามารถหลีกเลี่ยงเดินทางไปประเทศจีนและประเทศที่มีความเสี่ยง ขอให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด หรือมีมลภาวะ และไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยไอจาม หากเลี่ยงไม่ได้ให้สวมใส่หน้ากากอนามัย ,ภายใน 14 วัน หลังเดินทางกลับจากประเทศที่มีความเสี่ยง หากมีไข้ ร่วมกับอาการทางเดินหายใจ ได้แก่ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ ควรรีบพบแพทย์ทันที พร้อมทั้งแจ้งประวัติการเดินทางไปประเทศจีน,หลีกเลี่ยงการไปตลาดที่เป็นสถานที่แออัด การสัมผัสโดยใช้ถุงมือ ,หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ำ และสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล ล้างมือ ไม่นำมือมาสัมผัสตา จมูก ปาก โดยไม่จำเป็น,ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น (เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ ผ้าเช็ดตัว) เนื่องจากเชื้อก่อโรคทางระบบทางเดิน หายใจสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ทางการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อ และรับประทานอาหารปรุงสุกร้อน โดยประชาชนสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโควิด19 ได้ที https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/index.html

นายประพิศ ญาณปัญญา นายอำเภอโคกสูง กล่าวว่า สำหรับมาตรการในอำเภอโคกสูง ที่ผ่านมาได้ติดตาม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้ยกระดับศูนย์ปฏิบัติการภาวะ ฉุกเฉินเพื่อติดตามสถานการณ์โรคทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างใกล้ชิด และบริหารจัดการ ทรัพยากร เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการเฝ้าระวังค้นหาบุคคลที่มาจาก ต่างประเทศ โดยเน้นการคัดกรองไข้ ณ ช่องทางเข้าออกประเทศที่ท่าอากาศยาน 2 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยาน นานาชาติสุวรรณภูมิ ดอนเมือง เพิ่มการเฝ้าระวังที่โรงพยาบาล สนับสนุนการเตรียม ความพร้อมสำหรับรับมือโรคติดต่ออุบัติใหม่ โดยครอบคลุมระบบบริการสาธารณสุขทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนแหล่งท่องเที่ยว โดยบูรณาการการทำงานร่วมกันของสาธารณสุขอำเภอ อสม. ฝ่ายปกครอง ทหาร นวัตกรรม และจัดทำรายงานสถานการณ์ให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด 19 เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์กรมควบคุมโรค ที่ผ่านมา ได้ยกระดับการแจ้งเตือนโรคในผู้เดินทางให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีการระบาดดังกล่าวหรือบุคคลที่ไปทำงานในประเทศเสี่ยงกลับในภูมิลำเนาบ้านเกิดแต่ไม่แสดงอาการ แต่ก็ให้กักตัวเอง 14 วัน จะมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและ อสม.ไปเยี่ยมถึงบ้านวันละ 3 ครั้งเพื่อความปลอดภัยของคนในชุมชนดังกล่าว

นายอภัย อันทะจิตต์ ผู้ใหญ่บ้านยอดอุดม ต.หนองแวง อ.โคกสูง กล่าวว่า ขอให้อุ่นใจได้ย้ำเข้มมาตรการเฝ้าระวังตรวจคัดกรองพร้อมพาคนในหมู่บ้านที่กลับจากประเทศจีนที่ไม่แสดงอาการอยู่ในการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด สถานการณ์ระบาดของไวรัสโควิด 19 ขอความร่วมมือจากประชาชน ให้ทบทวนการเดินทางข้ามพรมแดน และการเดินทางออกนอกประเทศในระยะนี้ เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 เพื่อสุขภาพที่ดีทั้งของตนเองและของพลเมืองในประเทศนั้น สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเชื่อมั่นว่า การลดระดับเดินทางข้ามพรมแดนของพลเมืองในท้องถิ่น น่าจะมีส่วนช่วยคุมการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสได้

นางดาวรรณ์ วงษา อสม.บ้านยอดอุดม กล่าวว่า สำหรับการเฝ้าระวังรายงานให้สาธารณสุขอำเภอโคกสูง ส่วนครอบครัวผู้ที่เดินทางกลับมาจากทำงานต่างประเทศที่มีความเสี่ยงแต่ไม่พบเชื้อไม่แสดงอาการที่ต้องเฝ้าระวังอาการ 14 วัน เฝ้าระวัง สวมหน้ากากอนามัยจนกว่าจะครบ พร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่ รับผิดชอบเพื่อสร้างความมั่นใจของชุมชนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 เพื่อดำเนินการตามมาตรการอย่างเคร่งครัดและประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสอดคล้องกับรัฐบาลถือเป็นนโยบายและให้ความสำคัญสำหรับความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่ ทุกคนให้สุขภาพแข็งแรง ขอยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด19 แต่อย่างใด