องคมนตรี ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในจังหวัดสตูล

สตูล (26 กุมภาพันธ์ 2563) เมื่อเวลา 10.30 น. พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคใต้ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปยังโรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา ตำบลฉลุง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการระบบประปาโรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมกับรับชมการแสดงของนักเรียนโรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา และรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของโครงการฯ

โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือโรงเรียนมุสลิมสตูลวิทยา เป็น 1 ใน 17 โรงเรียน ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานโครงการก่อสร้างและพัฒนาระบบประปาบาดาล และโครงการพัฒนาแหล่งน้ำผิวดิน ให้แก่โรงเรียนเอกชนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2559 เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค โดยในปีงบประมาณ 2562 คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือ กปร. ได้สนับสนุนบประมาณให้กรมชลประทาน เพื่อดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จำนวน 8 ชุด ถังน้ำดื่มพลาสติก ขนาด 5,000 ลิตร จำนวน 5 ใบ นอกจากนี้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูลได้ติดตั้งมาตรวัดน้ำ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่งผลให้นักเรียน จำนวน 2,790 คน ครูและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน จำนวน 195 คน มีน้ำสะอาดไว้ใช้อุปโภคบริโภคได้อย่างเพียงพอตลอดปี พร้อมกันนี้องคมนตรีและคณะ ได้เยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆ ภายในโรงเรียน

ต่อมาในช่วงบ่าย ได้เดินทางไปยังโครงการสวนป่าพระนามาภิไธยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ อุทยานแห่งชาติทะเลบัน ตำบลวังประจัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล เพื่อรับฟังบรรยายสรุปภาพรวมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ โดยโครงการสวนป่าพระนามาภิไธยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เกิดจากการที่ประชาชน และข้าราชการในเขตพื้นที่ภาคใต้ มีจิตสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมีความห่วงใย และสนพระทัย เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และการรักษาป่าไม้ ดังนั้น เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริ กองศิลปาชีพ สำนักราชเลขาธิการ สวนจิตรลดา จึงได้จัดทำโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสัตว์ป่าพระนามาภิไธยภาคใต้ขึ้น ถวายเป็นพระราชกุศล และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2533 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพป่าที่ถูกบุกรุกจนเสื่อมโทรมให้กลับคืนสู่สภาพที่สมบูรณ์ดังเดิม อนุรักษ์สัตว์ป่าที่หายาก ใกล้จะสูญพันธุ์ให้คงอยู่ และส่งเสริมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้มีความรู้ ความเข้าใจถึงคุณค่าและประโยชน์ที่ได้รับจากทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า อันจะนำไปสู่การกระตุ้นให้ประชาชนเกิดจิตสำนึกในการช่วยกันป้องกัน และหวงแหนทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าให้คงอยู่ตลอดไป

จากนั้น องคมนตรีและคณะได้ตรวจเยี่ยมเพื่อบำรุงขวัญและกำลังใจแก่ราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) พร้อมกับปลูกต้นไม้ภายในอุทยานแห่งชาติทะเลบัน และมอบต้นไม้ให้แก่ราษฎรในพื้นที่โครงการ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์รักษาทรัพยากรป่าไม้ โอกาสนี้ได้ร่วมปล่อยเขียดว้าก ก่อนเดินทางไปร่วมกิจกรรมปลูกป่า โดยร่วมปลูกต้นยางนา ตะเคียนทอง กฤษณา หลุมพอ และลิโบย รวม 200 ต้น เพื่อเป็นการเสริมป่า ณ บริเวณบึงทะเลบัน อีกด้วย