วันอาทิตย์, มิถุนายน 16, 2024
Latest:
+ประชาสัมพันธ์ภาพข่าว

โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย จัดพิธีฉลองรางวัลพระราชทาน

ที่หอประชุมกุตารนคร โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ตำบลกุฎโง้ง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี (25 ธ.ค. 2566) นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีฉลองรางวัลพระราชทาน เนื่องในโอกาสที่โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี นายสุเทพ ชิตยวงษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ว่าที่ร้อยตรี ศราวุธ กรจิระเจริญ นายอำเภอพนัสนิคม นายอดุลย์ จันทร์ฝาง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 น.ส.สำอางค์ สุดสอาด ผอ.โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย คณะกรรมการ คณะครู บุคลากร นักเรียนโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย และผู้ปกครอง เข้าร่วมพิธี

นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้กล่าวแสดงความยินดีในโอกาสที่โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ได้รับการพิจารณาจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2565 แสดงให้เห็นว่าโรงเรียนได้เห็นถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นที่เทิดทูนของปวงชนชาวไทยเสมอมา ได้ตระหนักถึงคุณภาพการศึกษาของเยาวชน ให้ได้รับการศึกษา การอบรมบ่มนิสัยให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ครบถ้วน มีศักยภาพในการเรียนรู้ ตามวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นให้เป็นคนดี คนเก่งและสร้างเยาวชนที่มีคุณภาพของชาติต่อไป

การจัดพิธีฉลองรางวัลพระราชทานในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย และให้นักเรียนเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ที่พระองค์ทรงยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม ทรงนำความรู้มาใช้ในการทรงงานเพื่อส่วนรวม และเพื่อให้นักเรียนมีความภาคภูมิใจในสถาบัน ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนพร้อมที่จะเป็นคนดีของสังคมต่อไปในอนาคต