วันเสาร์, มิถุนายน 15, 2024
Latest:
+ข่าวแดนใต้

รมว.ยุติธรรม ติดตามการแก้ปัญหายาเสพติดในจชต. ยึด 5 แนวทางหลักของ ศอ.บต. เดินหน้าบูรณาการร่วมกัน

ที่ห้องประชุมปัญจเพชร ชั้น 3 ศอ.บต.จ.ยะลา (9 ธันวาคม 2566) พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (รมว.ยธ.) เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการจัดทำแผนการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในมิติของศาสนา การพัฒนา และชุมชนพหุวัฒนธรรม ปี 2567 โดยมีพันตำรวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์ เลขาธิการ ศอ.บต. พร้อมด้วยพล.ต.ท. ภาณุรัตน์ หลักบุญ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) รองแม่ทัพภาคที่ 4 /รอง ผอ.รมน.ภาค 4 สน. และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม

พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รมว.ยธ. ได้ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมว่า นโยบายของรัฐบาลโดย ป.ป.ส.ที่กำกับดูแลในการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เห็นผลเป็นรูปธรรม เพื่อให้ประชาชนเป็นผู้ประเมินว่ารัฐบาลมีความจริงจังและมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหา และทำให้ปริมาณการค้ายาเสพติดจะต้องลดลงและหมดไป พร้อมทั้งลดจำนวนผู้เสพผู้ใช้ ตลอดจนจำนวนผู้ติดยาเสพติดรายใหม่ ถึงแม้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไป แต่ยังมีพืชบางชนิด เช่น ใบกระท่อมและกัญชา ที่เป็นวาระทางกฎหมาย ซึ่งในส่วนของใบกระท่อม ที่จะต้องมีมาตรการที่ชัดเจนและเคร่งครัด ดังนั้นปัญหายาเสพติดถือเป็นปัญหาเร่งด่วนและเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกภาคส่วนจะช่วยกันแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้หมดไปโดยเร็ว

รมว.ยธ.กล่าวอีกว่าได้เน้นย้ำให้การขับเคลื่อนงานโดยเฉพาะเรื่องของผู้ป่วยจิตเวชที่อยากจะให้มีตัวเลขชัดเจนเพื่อลดอัตราการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่ ลดจำนวนผู้เสพ ผู้ติดยา โดยสำรวจในชุมชน/หมู่บ้านอย่างเคร่งครัด ให้ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมกันในการขับเคลื่อนงานเพื่อสร้างความเข้มแข็ง รวมถึงป้องกันไม่ให้เกิดผู้เสพรายใหม่และขยายผลไปยังผู้ค้าดำเนินการให้เด็ดขาดต่อไป สำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เดินตามแนวทาง 5 ประการของศอ.บต. แต่จะเดินหน้าบูรณาการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ในที่ประชุม ศอ.บต. ได้นำเสนอกรอบการแก้ไขปัญหา โดยสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่ปลายบูรณาการส่งเสริมและขยายผลบทบาทกลไกภาคประชาสังคมระดับพื้นที่หมู่บ้าน ชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนองค์กรต่างๆ ในพื้นฐานการกระจายบทบาทและทรัพยากรอย่างเหมาะสม ซึ่งกลไกของภาคประชาสังคมในการเสริมสร้างพลังในการป้องกันยาเสพติดด้วยการสร้างการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน โดยมีแนวทาง ในการขับเคลื่อน 5 แนวทาง ได้แก่

1.ลดจำนวนผู้ติดยาเสพติดโดยเฉพาะกลุ่มป่วยจิตเวชจากยาเสพติดในหมู่บ้านชุมชน โดยการสร้างเครือข่ายค้นหาสนับสนุนการนำผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบำบัดและติดตามดูแล

2.เพิ่มและขยายบทบาทด้านศาสนาสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน ในการสร้างการรับรู้ผ่านบุคคลที่มีอิทธิพลทางด้านความคิด เสริมสร้างความรู้ผ่านหลักสูตรการศึกษาและจัดให้มีองค์กร มีระบบป้องกัน บำบัด ฟื้นฟู

3.การใช้สังคมพหุวัฒนธรรมและอัตลักษณ์อื่นๆ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สนับสนุนกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเชิงสร้างสรรค์ ลดความเสี่ยงในการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 4.การพัฒนาเพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน พัฒนาคุณภาพชีวิตฝึกอาชีพทักษะวิชาชีพจัดหางานที่เหมาะสม

และ5.การขยายบทบาทของชุมชนให้เข้มแข็ง โดยเฝ้าระวังตรวจตราในหมู่บ้าน รักษาความปลอดภัยตลอดจนพัฒนาศักยภาพผู้นำอาสาสมัครและประชาชนในพื้นที่

นอกจากนี้ รมว.ยธ. ได้เดินทางต่อไปยังมัสยิดหลักเขต (มัสยิดการุลนาอีม) หมู่ที่ 9 ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา เพื่อพบปะผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา และกลุ่มที่จะจัดตั้งศูนย์บำบัดยาเสพติด จากนั้นเดินทางต่อไปยังตำบลบาลาเฮาะ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี เพื่อตรวจเยี่ยมสถานสถานบำบัดเอกซน บ้านแสนสุข