สภาเมืองพัทยาเห็นชอบการใช้จ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข รพ.เมืองพัทยา วงเงินกว่า1ล้านบาท

ที่ห้องประชุมสภา มีการจัดประชุมสภาเมืองพัทยา สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ.2565 โดยมี นายบรรลือ กุลละวณิชย์ ประธานสภาเมืองพัทยา ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเมืองพัทยา และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

ในที่ประชุม นายวุฒิศักดิ์ เริ่มกิจการ รองนายกเมืองพัทยา ได้เสนอญัตติขออนุมัติการใช้จ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขของเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ 2566 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปการ จำนวน 2 โครงการ เป็นเงิน 1,041,925 บาท

ตามที่สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินการเยี่ยมสำรวจเพื่อรับรองกระบวนการคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ (Accreditation Survey) โรงพยาบาลเมืองพัทยา เมื่อวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2565 ซึ่งได้มีข้อเสนอแนะประเด็นสำคัญเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบงานของโรงพยาบาลด้านการบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัยและคุณภาพ โดยให้มีการทบทวนการจัดการความเสี่ยงสำคัญในมาตรฐานที่จำเป็นเพื่อความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้ความเสี่ยงสำคัญนั้นๆ ลดลงอย่างต่อเนื่องได้ตามตัวชี้วัดความสำเร็จด้านสาธารณสุขที่กำหนดไว้

มติการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขของเมืองพัทยา ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่22 กันยายน 2565 ได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขของเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ 2566 งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ให้ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส่วนอำนวยการ โรงพยาบาลเมืองพัทยา สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

1.โครงการติดตั้งอุปกรณ์เรียกพยาบาล จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 668,375 บาท เพื่อปรับปรุงระบบเรียกพยาบาล สำหรับผู้ป่วยให้มีความสะดวกรวดเร็วในการช่วยเหลือผู้ป่วยให้ทันท่วงที สร้างความปลอดภัยต่อผู้ป่วยที่มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น

2. โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสาย จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 373,550 บาท เพื่อปรับปรุงระบบแจ้งเตือนภาวะฉุกเฉิน แจ้งเตือนภัยต่างๆ ที่อาจทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้อาคาร และแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้มารับบริการ ในโรงพยาบาล

ทั้งนี้สมาชิกสภาได้มีการสอบถามถึงรูปแบบการดำเนนินของ 2 โครงการ ทั้งโครงการติดตั้งอุปกรณ์เรียกพยาบาลและโครงการติดตั้งระบบเสียงตามสาย หวั่นในช่วงดำเนินการจะส่งเสียงรบกวนผู้ป่วยที่มาใช้บริการ

ด้านนายวศินภัทร์ ฉิมทิน ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ รพ.เมืองพัทยา ชี้แจงว่า การดำเนินการทั้ง 2 โครงการ เป็นการดำเนินการเดินสายใหม่ทั้งหมด โดยก่อนจะมีการดำเนินงานได้มีการสำรวจระหว่างเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเมืองพัทยาร่วมกับช่าง ซึ่งก่อนจะมีการดำเนินการจะมีการประสานงานไปยังหน่วยต่างๆในโรงพยาบาลเมืองพัทยา เพื่อจะไม่ให้เกิดการรบกวนกับผู้ป่วยในแต่ละแผนก

ทั้งนี้สภาเมืองพัทยา ได้เห็นชอบอนุมัติการใช้จ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขของเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ 2566 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปการ จำนวน 2 โครงการ เป็นเงิน 1,041,925 บาท