-ประชาสัมพันธ์ภาพข่าว

ปธ.อนุกมธ.ตสร.รับฟังข้อมูลโครงการพัฒนาตำบลต้นแบบ ตามนโยบายการเสริมสร้างความมั่นคงเชิงพื้นที่

ที่ห้องประชุมชลบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร รองประธานคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา คนที่หนึ่ง ในฐานะ ประธานคณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง (ตสร.) และคณะ ในการประชุมคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฎิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง (ตสร.) ในคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา ร่วมกับจังหวัดชลบุรี พร้อมรับฟังข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการพัฒนาตำบลต้นแบบตามนโยบายการเสริมสร้างความมั่นคงเชิงพื้นที่ : ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีนายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยว ร่วมให้การตอนรับ

คณะอนุกรรมาธิการ ตสร. ร่วมกับจังหวัดชลบุรีได้จัดประชุมขึ้น เพื่อชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการเสริมสร้างความมั่นคงเชิงพื้นที่ และแนวทางในการขับเคลื่อนแผนตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ต้นแบบ : ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี รวมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการฯ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การพัฒนารูปแบบแนวทางการขับเคลื่อนแผนตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรมต่อไป