วันอาทิตย์, มิถุนายน 16, 2024
Latest:
+ชุมชนพัฒนาสังคม

เมืองพัทยาจัดลงทะเบียนรายงานตัวผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรม “โรงเรียนผู้สูงอายุเมืองพัทยา สร้างสุข” รุ่นที่ 2

สืบเนื่องจาก สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ส่วนส่งเสริมสุขภาพ ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ เมืองพัทยา เปิดรับสมัครผู้สูงอายุ ที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปี ขึ้นไปและเป็นผู้ที่มีชื่อและทะเบียนบ้านอยู่ในเมืองพัทยา เข้าร่วมกิจกรรม “โรงเรียนผู้สูงอายุเมืองพัทยา สร้างสุข” รุ่นที่ 2 ภายใต้โครงการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสำหรับผู้สูงอายุเมืองพัทยา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่เดือนสิงหาคม – 20 กันยายน 2566 จำนวน 100 คน นั้น

ต่อมาเมื่อวันที่ 26 ก.ย.2566 ที่ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา มีการรายงานตัวผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนเอาไว้ รวมจำนวนทั้งสิ้น 107 คน ในจำนวนนี้มีผู้ที่อยู่นอกเขตเมืองพัทยาด้วย ดังนั้นทางคณะกรรมการจำเป็นต้องคัดกรองผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะได้เข้าร่วมกิจกรรม “โรงเรียนผู้สูงอายุเมืองพัทยา สร้างสุข” รุ่นที่ 2 ส่วนผู้ที่ไม่มารายงานตัว ถือว่าสละสิทธิ์

สำหรับผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรม รุ่นที่ 2 จะต้องเข้ารับการอบรมสัปดาห์ละ 1 วัน ทุกวันอังคาร เวลา 08.30-15.00 น. ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา เริ่มวันที่ 24 ตุลาคม 2566-2 เมษายน 2567 หากผู้ใดขาดการอบรม 4 ครั้ง จะไม่ได้รับวุฒิบัตร

โครงการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม สำหรับผู้สุงอายุเมืองพัทยา เป็นโครงการที่ทำให้ผู้สูงอายุมีความสมาร์ทขึ้น โดยเมืองพัทยาจัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเมืองพัทยา เป็นการอบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุเกี่ยวกับการรู้ทันและปรับตัวการดำเนินชีวิตได้อย่างสมดุลและมีความสุข อีกทั้งผู้สูงอายุจะได้มีสัมพันธภาพกับคนวัยเดียวกันและต่างวัย ทำให้เกิดสังคมสมานฉันท์ เอื้ออาทร พร้อมทั้งจะมีการส่งเสริมทักษะด้านอาชีพ สร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้ผู้สูงอายุ ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ