ทหารใหม่ สวนสนามแสดงศักยภาพความเป็นทหารเรือที่องอาจเข้มแข็ง

ที่ สนามฝึก ศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการต่อสู่อากาศยานและรักษาฝั่ง (เกล็ดแก้ว) อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 15 มี.ค.2564 พลเรือโท ธานี แก้วเก้า รองเสนาธิการทหารเรือ เป็นประธานปิดการฝึกหัดศึกษาอบรมหลักสูตรทหารใหม่ ภาคสาธารณศึกษา พร้อมตรวจพลสวนสนาม ในพิธีสวนสนามปิดภาคการฝึก แสดงศักยภาพ ความพร้อม อันแสดงออกถึงความอดทน ความเข้มแข็ง ทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ ให้ประจักษ์สู่สายตาผู้บังคับบัญชา และครอบครัว ของนักเรียนพลกองประจำการ ผลัดที่ 3 รุ่นปี 2563 และมอบโล่รางวัล โดยมี พลเรือตรี อุทัย ชีวะสุทธิ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู่อากาศยานและรักษาฝั่ง คณะนายทหาร ข้าราชการ ตลอดจนครอบครัวกำลังพลทหารใหม่ เข้าร่วมในพิธี

ตามนโยบาย ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้มอบหมายให้ ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง กองทัพเรือ เป็นหน่วยรับผิดชอบการฝึกทหารกองประจำการ ภาคสาธารณะ หลักสูตรทหารใหม่ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจภาคสาธารณะ หลักสูตรทหารใหม่ มีรองเสนาธิการทหารเรือ สายงานกำลังพลเป็นประธานกรรมการ มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจภาคสาธารณะ ให้เป็นไปตามหลักการและแนวทางที่กำหนด

รวมทั้งกำหนดให้มีรางวัลแก่ หน่วยฝึกตามวงรอบการฝึก สำหรับการตรวจการฝึกภาคสาธารณะ หลักสูตรทหารใหม่ ผลัด 3/63 ภายใต้หลักสูตรภาคสาธารณศึกษา 2563 ในครั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแต่งตั้งผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ ในการฝึกทหารใหม่จาก กรมกำลังพลทหารเรือ กรมจเรทหารเรือ กองเรือยุทธการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง กรมแพทย์ทหารเรือ และกรมยุทธศึกษาทหารเรือ ร่วมเป็นชุดตรวจและประเมินการฝึก ทำการตรวจหน่วยฝึก ทั้งหมด 4 กองพัน ประกอบด้วย ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จำนวน 2 กองพัน และศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง จำนวน 2 กองพัน โดยแบ่งการตรวจออกเป็น 4 สถานี ประกอบด้วยการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย การทดสอบปฏิบัติวิชาทหารราบ การทดสอบความรู้ และการทดสอบการสวนสนาม จากผลการทดสอบการฝึกทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดี ผู้เข้ารับการฝึกมีความตั้งใจในการฝึก ทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด

ภายหลังการฝึกภาคสาธารณะศึกษาจบสิ้น ทหารทุกนายจะมีการสวนสนามปิดภาคการฝึก อันแสดงออกถึง ความมีระเบียบวินัย มีความองอาจเข้มแข็ง และมีความเป็นชายชาติทหาร อย่างสมบูรณ์แบบ พร้อมที่จะแยกย้ายเข้าไปประจำการยังหน่วยขึ้นตรงของกองทัพเรือ ซึ่งในการนี้ จะเปิดโอกาสให้ครอบครัว เข้ามาร่วมชมการปิดภาคการฝึกอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เห็นความเปลี่ยนแปลงของบุตรหลานจากพลเรือน ที่ก้าวขึ้นมาเป็นทหารเรือ ผู้มีระเบียบวินัย
นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี-รายงาน