-การศึกษาชุมชน

ศึกษาธิการ จัดการประชุมทางวิชาการเพื่อรับรองมาตรฐานวิชาชีพ

ที่วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี (19 กันยายน พ.ศ. 2566) พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมทางวิชาการ “การขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนสู่การปฏิบัติ เพื่อรับรองมาตรฐานวิชาชีพ (Skill Certificate)” โดยมีนายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการสภาการศึกษา นายอำเภอบ้านบึง หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับ

ตามที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ขับเคลื่อนงานนโยบายการศึกษาและการพัฒนากำลังคน โดยใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนเป็นเครื่องมือสำคัญในการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานหลักด้านการศึกษาและฝึกอบรม ในการพัฒนาผู้เรียนและกำลังคนในประเทศ จึงได้จัดการประชุมทางวิชาการ “การขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนสู่การปฏิบัติ เพื่อรับรองมาตรฐานวิชาชีพ (Skill Certificate)” ขึ้น

ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ กรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน และกระบวนการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เพื่อเผยแพร่ผลสำเร็จของการบูรณาขับเคลื่อนงานกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ของหน่วยงานในระดับนโยบายและหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ และศึกษารวบรวมข้อมูลความต้องการกำลังคนเชิงพื้นที่ และการดำเนินงานของหน่วยงานในระดับพื้นที่ เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการวางแผนการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับนโยบายต่อไป

สำหรับการจัดการประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ การเสวนาทางวิชาการ ในประเด็น 1. การพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ และการพัฒนากำลังคนเชิงพื้นที่ และ 2. การพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ กรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน และมาตรฐานสากลของหน่วยผลิตและพัฒนากำลังคน มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 320 คน

นอกจากนี้ได้จัดบูธนิทรรศการแสดงผลงาน จำนวน 17 บูธ จากหน่วยงานภาครัฐ 8 แห่ง และสถานศึกษานำร่องในการพัฒนาต้นแบบการพัฒนากำลังคน ในสาขาอาชีพที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต่อการพัฒนาประเทศ 9 แห่งด้วย