-คุ้มครองผู้บริโภคชุมชน

ท่าเรือแหลมฉบังจ่ายต่อเนื่อง กว่า 200 ล้านบาท ค่าชดเชยเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3

ที่ห้องแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี (19 ก.ย.2566) นายวีรยุทธ์ สว่างแจ้ง รองผู้อานวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานในพิธีมอบเงินค่าชดเชยเยียวยาให้กลุ่มประมงเรือเล็กและกลุ่มผู้เพาะเลี้ยงหอยแมลงภู่ ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 ปี งบประมาณ 2566 เป็นปีที่ 3 จากทั้งหมด 6 ปี เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 205,765,977 บาท โดยมี นายพิสิษฐ สิริสวัสดินุกูล นายอำเภอบางละมุง นางสิริมา กีรตยาคม นักบริหาร 14 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย นายวีรชาติ พุทธรักษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง และชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 เข้าร่วม

ทั้งนี้ โครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ชั้นที่ 3 การท่าเรือแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการตามมาตรการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชน อย่างรุนแรง โครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 (EHIA) ที่กำหนดให้มีการจ่ายค่าชดเชยเยียวยาให้กับกลุ่มประมงเรือเล็กและกลุ่มผู้เพาะเลี้ยงหอยแมลงภู่ ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 205,765,977,00 บาท

สำหรับผู้ได้รับเงินชดเชยเยียวยาประกอบด้วย กลุ่มประมงเรือเล็ก จำนวน 284 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 124,685,399.00 บาท และ กลุ่มผู้เพาะเลี้ยงหอยแมลงภู่ จำนวน 96 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 81,080,578.00 บาท โดยมีการทยอยจ่ายค่าชดเชยเยียวยาให้ผู้รับผลกระทบจากโครงการฯ เป็นระยะเวลา 6 ปี เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 205,765,977 บาท ซึ่งปีนี้เป็นการจ่ายเป็นปีที่ 3 แล้ว