-Kasetชุมชนพัฒนาชุมชนเศรษฐกิจ

ชลบุรีจัดงานวันไผ่โลก 2023 โชว์ความพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาไผ่ ไม้เศรษฐกิจชุมชน

ที่ศูนย์ส่งเสริมฝีมือจักสานด้วยไม้ไผ่ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี(18 ก.ย.2566) ว่าที่ ร.ต.ศราวุธ กรจิระเจริญ นายอำเภอพนัสนิคม เป็นประธานเปิดงานวันไผ่โลก หรือ Bamboo World 2023 ภายใต้บริบท นวัตกรรมและชุมชนที่มีศักยภาพ ซึ่งจังหวัดชลบุรีมีความพร้อมและมีศักยภาพที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาไผ่ไม้เศรษฐกิจชุมชน บ่งชี้ถึงความสำคัญของไผ่ที่มีความสำคัญต่อวิถีชีวิตของชุมชนในจังหวัดชลบุรี โดยมีนายอนันต์ ภู่สิทธิกุล ที่ปรึกษาคณะทำงานโครงการนวัตกรรมยกระดับไผ่และผลิตภัณฑ์ไผ่ไทย นายกิติพงศ์ ตั้งกิจ ประธานคณะทำงานโครงการนวัตกรรมยกระดับไผ่และผลิตภัณฑ์ไผ่ไทย หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และเกษตรกรชาวชลบุรี ภาคีเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกไผ่ เข้าร่วมกิจกรรม

ว่าที่ ร.ต.ศราวุธ กรจิระเจริญ นายอำเภอพนัสนิคม เปิดเผยว่า นวัตกรรมและศักยภาพการจัดการธุรกิจไผ่จังหวัดชลบุรี มีการตั้งเป้าหมายที่ดำเนินการตามแนวทาง BCG Model ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง ในส่วนของสถาบันการศึกษานำโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ดำเนินการขับเคลื่อนด้านนวัตกรรม อาทิ นวัตกรรมสีไผ่ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใช้ประโยชน์จากใบไผ่ที่ปลูกในจังหวัดชลบุรีเป็นวัสดุหลักในการให้สี เกิดสินค้าพรีเมี่ยมมูลค่าสูง เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดชลบุรี การออกแบบหัตถกรรมจักสานในการพัฒนาร่วมกับชุมชนในพื้นที่

รวมถึงการจัดตั้งศูนย์วิจัยพันธุ์ไผ่เศรษฐกิจ โดยในส่วนของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี จัดทำแนวทางการพัฒนาไผ่ไม้เศรษฐกิจชุมชนจังหวัดชลบุรี จำนวน 4 ด้าน 11 แนวทาง

ด้านอุตสาหกรรมมีแนวทางสนับสนุนไผ่เศรษฐกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่า ยึดหลักแนวทางการจัดการทรัพยากรด้วย BCG MODEL ที่มีการลงทุนน้อยแต่สามารถสร้างมูลค่าได้สูง

ในด้านการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี มีแนวทางที่นำไผ่มาผนวกกับการจัดงานกีฬาเยาวชน ปี 2567 ณ จังหวัดชลบุรี จากแนวคิดการทำผลิตภัณฑ์เหรียญรางวัลและถ้วยรางวัล AD Card พร้อมสายคล้อง โดยทำจากไผ่ เพื่อเป็นส่งเสริมการทำอุตสาหกรรมจากไผ่ในชุมชนของจังหวัดชลบุรี และสามารถส่งต่อให้เป็นอุตสาหกรรมด้านกีฬาและยังเป็นการสนับสนุนโครงการของกรมเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ซึ่งกำหนดให้มี Green Sports ซึ่งเป็นตัวชี้วัด Carbon Credit ของจังหวัดชลบุรี

สำหรับด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น มีแนวทางที่จะพัฒนาไผ่จักสานต่อเนื่อง โดยร่วมกับชุมชนพนัสนิคม ซึ่งเป็นชุมชนที่มีการดำเนินงานเรื่องไผ่จักสาน ซึ่งเป็นวิถีชีวิต ของชุมชนมายาวนานและดำเนินการต่อเนื่องอีกด้วยนอกจากนี้ ในช่วงการประชุมเอเปคที่ผ่านมา ประเทศไทยได้มอบของที่ระลึกส่วนหนึ่งมาจากชุมชนพนัสนิคม โดย ศูนย์ส่งเสริมฝีมือจักสานด้วยไม้ไผ่อำเภอพนัสนิคม ก่อตั้งภายใต้พระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง