-กีฬา

เมืองพัทยาร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และม.ศรีปทุม จัดแข่งขันกีฬา E-Sport รอบชิงชนะเลิศรายการ Pattaya Arena High School League

ที่โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) (8 ก.ย.2566) นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยาเป็นประธานเปิดงาน “Pattaya Arena High School League” พร้อมด้วย นางสาวฐิติพันธ์ เพ็ชรตระกูล รองนายกเมืองพัทยา และผศ.ดร.ภานุวัฒน์ สิทธิโชค ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมพิธีเปิด

นายมานะ ยาประคำ ประธานสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา กล่าวรายงานถึง งาน “Pattaya arena high school league” ว่า ตามที่สภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา ได้ขอรับเงินงบประมาณอุดหนุนจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อดำเนินงานตามบันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยความร่วมมือด้านการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและสร้างวินัยในการเล่นวีดิทัศน์ (เกม) ซึ่งได้จัดทำร่วมกันของ 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย เมืองพัทยา, มหาวิทยาลัยศรีปทุม และกรมส่งเสริมวัฒนธรรม โดยได้มอบหมายให้สภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา เป็นผู้ดำเนินงาน ตามบันทึกความเข้าใจดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ ผ่านการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ โดยการนำเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมพัฒนาคนให้มีค่านิยมเหมาะสมควบคู่กับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีศักยภาพในการดูแลและเฝ้าระวังทางสังคม

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ จัดการอบรมให้ความรู้กับนักเรียนโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา ร่วมในงาน “Pattaya arena high schoolleague” ประกอบด้วย การสัมมนาหัวข้อ “หลักสูตรการเรียน E-sports ในระดับมหาวิทยาลัย” สัมมนาหัวข้อ “จากผู้เล่น สู่ผู้สร้าง” เพื่อพัฒนาทักษะองค์ความรู้เกี่ยวกับการเล่นเกมและสร้างความเข้าใจ เจตคติที่ดีในการส่งเสริมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ (E-sports) ให้กับเด็ก เยาวชน และผู้ปกครองเพื่อแก้ไขปัญหา การติดเกม และส่งเสริมบุตรหลานที่มีความสามารถด้านกีฬา E-sports ให้ได้รับการสนับสนุนสู่ความเป็นเลิศต่อไป

จากนั้นเป็นการแข่งขัน Mini Tournament โหมดการแข่งขัน 5 v 5 รอบชิงชนะเลิศ “PATTAYA ARENA HIGH SCHOOL LEAGUE” พร้อมร่วมเวิร์คชอปวิธีการทำงานของ Broadcast และทดลองพากย์กับ Shoutcaster