วันอังคาร, มิถุนายน 25, 2024
+ชุมชนพัฒนาสังคม

เมืองพัทยาประชุมร่วมภาคีเครือข่าย พัฒนาระบบคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง-ไร้บ้าน ในพื้นที่สาธารณะ

ที่ห้องประชุมกรมกิจการผู้สูงอายุ ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จ.ชลบุรี (12 ก.ย.2566) นายวุฒิศักดิ์ เริ่มกิจการ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับภาคีเครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนาระบบคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง เพื่อการพัฒนาระบบคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง คนไร้บ้าน ในพื้นที่สาธารณะเมืองพัทยา โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

สืบเนื่องจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้สนับสนุนให้ทางมูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป เป็นผู้ดำเนินการโครงการ “การพัฒนาเครือข่ายวิชาการและวิชาชีพเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมทางสุขภาวะของกลุ่มประชากรเฉพาะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหนุนเสริมและพัฒนาเครือข่ายวิชาการและวิชาชีพในการลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมทางสุขภาวะของกลุ่มประชากรเฉพาะในระดับพื้นที่ ตลอดจนเพื่อพัฒนาชุมชนนักปฏิบัติทางวิชาการและวิชาชีพในการแลกเปลี่ยนประเด็นและความรู้ให้เกิดประโยชน์ในวงกว้าง

ในการนี้จึงจัดให้มีการประชุมหารือร่วมกับภาคีเครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนาระบบคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง เพื่อการพัฒนาระบบคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง คนไร้บ้าน ในพื้นที่สาธารณะเมืองพัทยา ในประเด็น “บทบาทของท้องถิ่นในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและขอทาน” เพื่อระดมความคิดเห็น

จากนั้นเป็นการลงพื้นที่ศึกษาประเด็นการขับเคลื่อนเพื่อการแก้ปัญหาคนไร้บ้านในพื้นที่เมืองพัทยา ณ แหล่งพักอาศัยคนไร้บ้าน บริเวณฝั่งตรงข้ามโรงแรมรอยัล ฮิลล์ รีสอร์ท และบริเวณฝั่งตรงข้ามของสำนักสงฆ์หนองอ้อ