-ศาสนา/วัฒนธรรม

สำนักพุทธฯ ชลบุรี จัดประชุมคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5

ที่ศาลาการเปรียญ วัดห้วยใหญ่ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ต้นแบบ จังหวัดชลบุรี โดยมีพระเทพชลธารมุนี (ประจวบ ปาสาทิโก) เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการบริหารกลาง โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กำหนดลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างเดือนสิงหาคม-กันยายน 2566 เพื่อประเมินหมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบ และเก็บข้อมูลสำหรับจัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการดังกล่าว เสนอมหาเถระสมาคมและรัฐบาลต่อไป

สำหรับจังหวัดชลบุรี โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี ได้จัดทำโครงการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ต้นแบบ จังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้หมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือกเป็น “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ต้นแบบ จังหวัดชลบุรี ได้แก่ บ้านห้วยใหญ่ หมู่3 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

สำหรับการจัดประชุมคณะกรรมการโครงการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ต้นแบบ จังหวัดชลบุรี เพื่อนำเสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ในวันที่ 1 กันยายน 2566 โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแสดงผลงานหมู่บ้าน วัด โรงเรียน หน่วยราชการ และองค์กรภาคีเครือข่าย ทุกภาคส่วนในพื้นที่ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ ลดปัญหาความขัดแย้ง สังคมมีความร่มเย็น และยั่งยืนต่อไป.