วันอังคาร, มิถุนายน 25, 2024
+จิตอาสาชุมชน

ชลบุรีจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566

ที่บริเวณคลองสังเขป อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี (24 กรกฏาคม 2566) นายนริศ นิรามัยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองสังเขป เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ตำรวจ ทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จิตอาสาพระราชทาน นักเรียน นักศึกษา ภาคเอกชน และพ่อค้าประชาชนชาวเมืองชลบุรี ร่วมจิตอาสาพัฒนา เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดชลบุรี ร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองชลบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา โดยร่วมกันดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ปลูกป่าชายเลน ณ บริเวณสวนนกแก้ว บริเวณคลองสังเขป เทศบาลเมืองชลบุรี เพื่อปรับภูมิทัศน์สร้างความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อความสะอาดให้แก่คลองสังเขป ปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น รวมทั้งลดปริมาณขยะในพื้นที่อีกด้วย

อีกทั้ง เป็นการช่วยเสริมสร้างจิตสำนึก และความตระหนักถึงความสำคัญ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในถิ่นฐานที่อยู่อาศัยของตนเองให้คงอยู่และพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป.