กรมการแพทย์ ร่วมกับรพ.มะเร็งชลบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิชาการด้านโรคมะเร็ง ครั้งที่ 13

ที่ห้องประชุมทรายมณี โรงแรมลองบีช การ์เด้น โฮเต็ลแอนด์สปา พัทยา (15 มี.ค.2566) นายแพทย์ วีรวุฒิ อิ่มสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิชาการด้านโรคมะเร็ง ครั้งที่ 13 โดยมีบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมประชุม จำนวน 310 คน

นายแพทย์ วีรวุฒิ อิ่มสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่าปัจจุบันโรคมะเร็งเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทย จากรายงานอุบัติการณ์ด้านโรคมะเร็งพบว่า คนไทยป่วยเป็นโรคมะเร็งรายใหม่ วันละ 381 ราย หรือ 139,206 รายต่อปี และเสียชีวิตจากโรคมะเร็งวันละ 230 ราย หรือ 84,073 รายต่อปี โดยมะเร็งที่พบมากที่สุด 5 อันดับแรกของคนไทย ได้แก่ มะเร็งตับและท่อน้ำดี, มะเร็งปอด, มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง, มะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูก กรมการแพทย์ในฐานะกรมวิชาการ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จึงมุ่งพัฒนาการดำเนินงานทุกด้าน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพอย่างเสมอภาค ภายใต้ภารกิจการถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่สมคุณค่า ตลอดจนเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการในทุกภาคส่วน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาทางการแพทย์ของประเทศสู่มาตรฐานสากล

ด้านนายแพทย์ปิยวัฒน์ เลาวหุตานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี กล่าวว่าโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี เป็นหน่วยบริการตติยภูมิด้านโรคมะเร็ง และเป็นแม่ข่ายในการพัฒนาวิชาการโรคมะเร็ง ได้เล็งเห็นกิจกรรมสำคัญในการพัฒนาระบบเครือข่าย จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาเครือข่ายและวิชาการโรคมะเร็ง ในเขตสุขภาพที่ 6 ภายใต้โครงการ “ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิชาการด้านโรคมะเร็ง ครั้งที่ 13” ระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2566 เพื่อพัฒนาวิชาการด้านโรคมะเร็งแก่บุคลากรทางการแพทย์, พัฒนาศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งในแต่ละระดับให้ได้มาตรฐาน สนับสนุนงานวิชาการด้านโรคมะเร็ง และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์ของโรงพยาบาลภูมิภาคแต่ละแห่งในเขตสุขภาพที่ 6

รูปแบบการจัดประชุมเป็นการบรรยายทางวิชาการ ประกอบด้วย 3 หลักสูตรๆ ที่ 1 การตรวจวินิจฉัยและดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็ง กลุ่มเป้าหมายได้แก่ แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางาการแพทย์ จำนวน 140 คน, หลักสูตรที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการตรวจวินิจฉัยด้านเซลล์วิทยาในการอ่านสไลด์จากการเจาะดูดเซลล์ด้วยเข็มเล็ก (FNA) และเซลล์วิทยานรีเวช ครั้งที่ 15 กลุ่มเป้าหมายได้แก่ พยาธิแพทย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ และบุคลากรทางด้านเซลล์วิทยา จำนวน 140 คน

หลักสูตรที่ 3 การพัฒนาเครือข่ายทางทันตกรรมสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ทันตแพทย์ และบุคลากรด้านทันตกรรม จำนวน 30 คน ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ มีวิทยากรชั้นนำจากหลายสถาบันมาบรรยายในแต่ละหลักสูตร