สภ.บางละมุงร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ผู้ติดยาเสพติดศูนย์ฟื้นฟูฯ บางละมุง รุ่นที่ 1 เตรียมความพร้อมก่อนกลับสู่สังคม

ที่ จิตตภาวันวิทยาลัย พ.ต.ต.สุชาติ ดุสดี สวป.สภ.บางละมุง ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย ในโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมอำเภอบางละมุง เพื่อเป็นการละลายพฤติกรรม พร้อมสอดแทรกจริยธรรม คุณธรรม ข้อกฎหมาย แก่ผู้ร่วมโครงการ

“โครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมอำเภอบางละมุง” เป็นโครงการที่สืบเนื่องมาจากนโยบายของรัฐบาล เพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเร่งด่วน กลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับความช่วยเหลือผ่านโครงการฯ ฝ่ายปกครองอำเภอบางละมุง จะดำเนินการสำรวจ รวบรวมและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ค้ายาและผู้เสพยาเสพติดในหมู่บ้าน และดำเนินการคัดกรองเหลือเข้าร่วมโครงการ

ประโยชน์ของโครงการดังกล่าว ผู้เสพติดจะได้รับการช่วยเหลือตามหลัก “ผู้เสพคือผู้ป่วย” ที่ต้องได้รับการบำบัดรักษา และป้องกันไม่ให้กลุ่มเสี่ยงเข้าไปเป็นเหยื่อยาเสพติด โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางร่างกาย จิตใจ และปรับเปลี่ยนทัศนคติการใช้ชีวิต

นอกจากนี้ ยังมีการฝึกอาชีพและการประกอบอาชีพให้ด้วย สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการฝึกอบรมในโครงการนี้ ประกอบด้วย ผู้ป่วยยาเสพติดที่สมัครใจเข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการฯ จำนวน 50 คน โดยรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ 1 ดำเนินการะหว่างวันที่ 9-23 มีนาคม 2566 มีรูปแบบที่เป็นการสร้างความเข้าใจ ปรับความคิด ปรับพฤติกรรม และการเตรียมความพร้อม ก่อนกลับสู่สังคม