ชื่นชมความดี จ่าพยาบาล รล.สุโขทัย สละชีวิตช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเรืออับปาง

ที่ห้องประชุมกฤษณจันทร์ กิจการสโมสรโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ พลเรือโท ชลธร สุวรรณกิตติ เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ พันจ่าเอก คุณากร จริยศ พันจ่าพยาบาล แผนกพลาธิการ ร.ล.สุโขทัย ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถและเสียสละชีวิต เพื่อช่วยเหลือกำลังพลประจำเรือ เพื่อเป็นการขอบคุณ ในความเสียสละ ความกล้าหาญ และเป็นแบบอย่างที่ดีของทหารเรือเหล่าแพทย์สืบต่อไป

โดยมี นาวาตรี อาวุธ จริยศ (บิดา),นางเอื้อมพร จริยศ (มารดา) เป็นผู้รับมอบโล่ดังกล่าว เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2566 ที่ผ่านมา