-EECเศรษฐกิจ

ทีเส็บ จับมือ มธ.เปิดรับฟังความคิดเห็น ศึกษาจัดตั้งศูนย์ประชุมนานาชาติ รองรับEEC

ที่ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา (12 ธ.ค.62) สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ “ทีเส็บ” และสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการการศึกษาตลาดและความพร้อมของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เพื่อจัดตั้งศูนย์ประชุมนานาชาติในการรองรับกิจกรรมไมซ์ โดยมี ผศ.ดรพีรดร แก้วลาย หัวหน้าโครงการฯ เป็นวิทยากรบรรยาย

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับทราบถึงผลการศึกษาเบื้องต้นของโครงการฯ ซึ่งรวมถึงขอบเขตของโครงการ เป้าหมายของโครงการฯ ลักษณะการดำเนินงาน รวมถึงระยะเวลาในการดำเนินโครงการ เพื่อรับฟังความเห็นข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมงานเกี่ยวกับโครงการฯ ทั้งในประเด็นรูปแบบของอุตสาหกรรมไมซ์ในพื้นที่อีอีซี และพื้นที่ใกล้เคียง และแนวทางการพัฒนาศูนย์ประชุมนานาชาติในการรองรับกิจกรรมไมซ์ เพื่อนำความเห็นและข้อเสนอแนะมาประมวลเพื่อสรุปรูปแบบและแนวทางการพัฒนาโครงการฯ ต่อไป

ในส่วนของสาระสำคัญของโครงการ มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ในพื้นที่ภาคตะวันออก และแนวโน้มของอุตสาหกรรมไมซ์ ตลาดและความพร้อมของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) และพื้นที่ข้างเคียงที่มีศักยภาพในฐานะเมืองจุดหมายปลายทาง, กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย, คู่แข่งขันในประเทศและภูมิภาค, ปัจจัยในการสร้างให้เหมาะสมกับตลาด และพื้นที่ที่เหมาะสมในการจัดตั้งศูนย์ประชุมนานาชาติ ปัจจัยในการสร้างให้เหมาะสมกับตลาด รวมไปถึงความเป็นไปได้ของโครงการ พร้อมกันนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้เสนอความคิดเห็นและสอบถามเพิ่มเติม และมีการแยกกลุ่มเพื่อทำการประชุมกลุ่มย่อย ซึ่งช่วงหลังวันจัดงานผู้เข้าร่วมงานสามารถส่งความคิดเห็นเพิ่มเติมให้กับคณะทำงานได้ภายหลัง

สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วย กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการ จำนวน 50 คน โดยเป็นตัวแทนหน่วยงานจากภาครัฐและเอกชนจากพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ประกอบด้วยฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง และพื้นที่ใกล้เคียงที่มีศักยภาพ 5 จังหวัดประกอบด้วย จันทบุรี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว และตราด และหน่วยงานส่วนกลางที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์