+ภาพข่าว

ชลบุรีจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำคลื่นลูกใหม่ในจังหวัดภาคตะวันออก

ที่ ห้องประชุมโรงแรมแจสมิน รีสอร์ท ศรีราชา จังหวัดชลบุรี (19 มกราคม 2566) นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำคลื่นลูกใหม่ในจังหวัดภาคตะวันออก (Young public and private collaboration) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี พร้อมด้วยนายธีรินทร์ ธัญญวัฒนกุล ประธานหอการค้าจังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับหอการค้าไทย จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำคลื่นลูกใหม่ในจังหวัดภาคตะวันออก (Young public and private collaboration) ขึ้นระหว่างวันที่ 19-21 มกราคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความพร้อมของผู้นำรุ่นใหม่ในภาคราชการไทยและเอกชน สู่การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาระบบราชการตามสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และรองรับการพัฒนาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (SEZ) รวมถึงพัฒนาขีดความสามารถ ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้วยการพัฒนาแผนพัฒนาจังหวัด ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาในภาคตะวันออก โดยโครงการนี้ประกอบด้วย การอภิปราย ซักถาม การระดมสมอง ฝึกปฏิบัติ รวมถึงการนำเสนอโครงการสำหรับบรรจุในแผนการพัฒนาจังหวัดต่อไป

นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า บุคลากรในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก ทั้งภาครัฐและเอกชน ถือว่าเป็นบุคลากรที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาจังหวัดในภูมิภาคของภาคตะวันออก เนื่องจากอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC กับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน SEZ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่งพัฒนาทุนมนุษย์ โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มกำลังคน ในการขับเคลื่อนแผน พัฒนาจังหวัด ทั้งในส่วนที่อยู่ระบบราชการ และภาคเอกชน เพื่อรองรับการพัฒนาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการยกระดับการพัฒนาศักยภาพการขับเคลื่อนแผนของจังหวัดในภาคตะวันออกให้ตอบรับและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป