ศูนย์ธารชีวิตเพื่อสตรีร่วมกับเมืองพัทยา และภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมหยุดความรุนแรงในเด็กและสตรี

ที่ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา (25 พ.ย.2565) นายวุฒิศักดิ์ เริ่มกิจการ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดกิจกรรมเสวนา หยุดความรุนแรงและสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างใส่ใจ STOP THE VIOLENCE AND MAKE CHANGE WITH ภายใต้ โครงการการขับเคลื่อนกลไกป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในเด็กและสตรีท่ามกลางหน่วยงานภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี, สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือกฎหมายแก่ประชาชน (สำนักงานอัยการภาค 2), สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา, ศูนย์ธารชีวิต (มูลนิธิคณะศรีชุมพาบาล) หน่วยงานคาทอลิก ฯลฯ

ซิสเตอร์ ปิยฉัตร บุญมูล ผู้อำนวยการศูนย์ธารชีวิตสตรี กล่าวว่า ศูนย์ธารชีวิตเพื่อสตรี ภายใต้มูลนิธิคณะศรีชุมพาบาล บริหารและดำเนินการโดย ภคินีคณะศรีชุมพาบาล เพื่อร่วมกันช่วยเหลือสตรีที่ขาดโอกาส กลุ่มเสี่ยง สตรีกลุ่มเปราะบาง เข้ามาทำงานในเมืองพัทยา ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ทางศูนย์ฯ จัดให้มีการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาบุคคลในทุกๆ ด้าน ฝึกวิชาชีพต่างๆ สอนภาษาอังกฤษ เยอรมัน ฝรั่งเศส ภาษาไทย ให้คำปรึกษา สร้างการตระหนักคุณค่าในตนเอง อบรมด้านสิทธิ สร้างเสริมพลัง ให้มีทางเลือกเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น

ทุกๆ ปี ศูนย์ธารชีวิตเพื่อสตรี ได้จัดให้มีกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ในปี 2564 ที่ผ่านมา ทางศูนย์ฯ ร่วมกับเมืองพัทยา ได้จัดทำบันทึกความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการขับเคลื่อนกลไกป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในเด็กและสตรี ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐฯ และเอกชน ร่วมถึงองค์กรคาทอลิก เป็นไปอย่างประสิทธิภาพ ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

วันนี้ ศูนย์ธารชีวิตเพื่อสตรี (มูลนิธิคณะศรีชุมพาบาล) จึงได้จัดกิจกรรมเสวนา หยุดความรุนแรงและสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างใส่ใจ STOP THE VIOLENCE AND MAKE CHANGE WITH ภายใต้ โครงการการขับเคลื่อนกลไกป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในเด็กและสตรี เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น บทบาทหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 โดยยึดคติพจน์ที่ว่า “บุคคลเดียวมีค่ามากกว่าโลกทั้งโลก” One Person Is of More Value Than the Whole World ถึงเวลาแล้วที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันเร่งแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพื่อป้องกัน และคุ้มครองเด็กและสตรีไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงในอนาคตต่อไป

อธิบดี บุญชารี รายงาน