ผบช.ภ.2 สั่งย้ายสลับรองผบก.ภ.จว.ระยอง-ชลบุรี

คำสั่งตำรวจภูธรภาค 2 ที่ 312/2565

เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการ

เพื่อให้การบริหารราชการของตำรวจภูธรภาค 2 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและเกิดความต่อเนื่องในการดำเนินการตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 66 และมาตรา 179 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 และระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2563 ข้อ 8 (2) ประกอบหนังสือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 0009.232/ว 42 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เรื่อง ข้าราชการตำรวจปฏิบัติราชการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติและช่วยราชการนอกสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการ ดังนี้

1. พันตำรวจเอก จักรพันธุ์ กิตติสิริพรกุล รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระยอง ไปปฏิบัติราชการที่ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี มอบหมาย

2. พันตำรวจเอก ณรัช มูลศาสตรสาทร รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี ไปปฏิบัติราชการที่ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระยอง มอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

สั่ง ณ วันที่ 17พฤศจิกายน พ.ศ.2565

ลงชื่อ พลตำรวจโท อิทธิพล อิทธิสารรณชัย ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2