+การศึกษาชุมชน

เปิดรับสมัครแล้ว..โครงการสอนภาษาต่างประเทศ เพื่อการติดต่อสื่อสารและค้าขาย

            สำนักการศึกษาเมืองพัทยา เปิดรับสมัครโครงการอบรมภาษาต่างประเทศ เพื่อการสื่อสารสำหรับประชาชน ประจำปี 2563 เป็นปีที่ 16 โดยเมืองพัทยาเปิดอบรม 3 หลักสูตร 2 ระยะ ดังนี้

            ระยะที่ 1 หลักสูตรภาษาอังกฤษ (ขั้นพื้นฐาน) และหลักสูตรภาษาจีน (ขั้นพื้นฐาน) หลักสูตรละ 30 ชั่วโมง จำนวน 2 ห้องเรียน ๆ ละ 30 คน เรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์ ระหว่างเวลา 10.00-13.00 น.  ปฐมนิเทศก่อนเข้ารับการอบรม วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนเมืองพัทยา 11

            ส่วนระยะที่ 2 เปิดอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ (ขั้นพื้นฐาน), หลักสูตรภาษาจีน (ขั้นพื้นฐาน) และหลักสูตรภาษาจีน (ระดับกลาง) เปิดรับสมัครวันที่ 21 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุม 231 หลักสูตรละ 30 ชั่วโมง จำนวน 2 ห้องเรียนๆ ละ 30 คน ปฐมนิเทศก่อนเข้ารับการอบรม วันที่ 2 พฤษภาคม 2563

            สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักการศึกษาเมืองพัทยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา ในวันและเวลาราชการ โทร.038 253 271, 038 254 090