นายกเมืองพัทยาแจงกลางสภาฯ ทำสัญลักษณ์บนถนนตามมาตรฐานกรมทางหลวง เล็งปรับใหม่ให้สอดคล้องกับบริบทผู้ใช้ทาง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในที่ประชุมสภาเมืองพัทยา สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ.2565 นายสรวิศ สุทธิธำรงค์สวัสดิ์ สมาชิกสภาเมืองพัทยา ได้ตั้งกระทู้ถามฝ่ายบริหารเมืองพัทยาเกี่ยวกับโครงการจัดทำสัญลักษณ์จราจรบนพื้นทางและสัญลักษณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในเขตเมืองพัทยา เพื่อรองรับการเดินทางของประชากรในเขตพื้นที่ EEC ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการจราจรและขนส่ง ลดปัญหาการจราจรและการฝ่าฝืนกฎจราจร ปรับปรุงภาพลักษณ์ของเมืองพัทยาและยกระดับมาตรฐานการจราจร โดยมีตัวชี้วัดโครงการดังกล่าวถนนทั้ง 17 เส้นทางมีสัญลักษณ์จราจรบนพื้นทางและมีสัญลักษณ์ป้ายจราจร

นายสรวิศ ระบุอีกว่า สำหรับตัวชี้วัดดังกล่าวมองว่าไม่สอดคล้องและตรงกับวัตถุประสงค์ เนื่องจากหลังการดำเนินการโครงการดังกล่าวไม่ตอบโจทย์ต่อผู้ใช้รถใช้ถนนแต่อย่างใด มีแต่ส่งผลกระทบต่อการสัญจรและความเป็นอยู่ของประชาชนทั้งนี้ที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุในชีวิตและทรัพย์สินมาแล้วหลายครั้ง จนเกิดประเด็นเป็นข่าวสร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์เมืองพัทยา ทำให้ไม่สามารถวัดได้เลยว่าโครงการจัดทำสัญลักษณ์จราจรบนพื้นทางและสัญลักษณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในเขตเมืองพัทยา บรรลุวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหน

ทั้งนี้อยากจะเสนอว่าให้ใช้ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเมืองพัทยา โดยในข้อที่ 9 ระบุว่า เมืองพัทยามีจุดอ่อนคือแผนงานและยุทธศาสตร์ที่ไม่ตอบโจทย์ปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชน จึงมองว่าการทำโครงการดังกล่าวเป็นการนำโครงการมาดำเนินการก่อนวัตถุประสงค์ หากนำวัตถุประสงค์เป็นที่ตั้งก่อนทำโครงการจะสามารถสะท้อนและตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนมากกว่า

จากนั้น นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา ได้ชี้แจงว่า โครงการจัดทำสัญลักษณ์จราจรบนพื้นทางและสัญลักษณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในเขตเมืองพัทยานั้น เป็นโครงการที่มีการดำเนินการเมื่อผู้บริหารชุดนี้เข้ามาดำรงตำแหน่งก็มีการจัดทำในบางส่วนไปแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่นาเกลือ ซึ่งหลังจากเกิดปัญหาความเดือดร้อนต่อประชาชนที่สัญจรไปมา ทางทีมผู้บริหารก็ได้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้รับจ้างมาประชุมหารือแนวทางแก้ไขในพื้นที่ที่เกิดปัญหา

ทั้งนี้ ทางสำนักวิศวกรรมจราจร เมืองพัทยาได้แจ้งว่า ด้วยมติครม.ระบุว่าเมืองพัทยาเป็นเมืองนำร่องเรื่องความปลอดภัยด้านการจราจร การดำเนินการต่างๆ จึงดำเนินการโดยระเบียบที่ใช้บริบทของพื้นที่มาเป็นตัวกำกับ จึงได้นำมาตรฐานของกรมทางหลวงชนบทมาทำโครงการจัดทำสัญลักษณ์จราจรบนพื้นทางและสัญลักษณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในเขตเมืองพัทยา เพื่อรองรับการเดินทางของประชากรในเขตพื้นที่ EEC โดยมีการนำหมุดลูกแก้วสะท้อนแสงมาติดตั้ง

นายเมืองพัทยา กล่าวอีกว่า หลังจากเกิดปัญหาต่อการใช้งานของประชาชน จะมีการปรับหมุดลูกแก้วสะท้อนแสงให้สอดคล้องกับชีวิตความเป็นอยู่และบริบทของผู้ใช้ทางในเมืองพัทยา อีกทั้งยังเป็นการเสริมภาพลักษณ์ให้เมืองพัทยา ซึ่งหากมีการติดตั้งลูกแก้วสะท้อนแสงตามเกณฑ์ และเว้นระยะห่างแล้วจะพบว่าถนนเส้นนั้นจะมีความสวยงามมีไฟส่องสว่างที่ชัดเจน