ผวจ.ชลบุรี คนใหม่ พร้อม ภริยา ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นสิริมงคล ก่อนเริ่มปฏิบัติหน้าที่ 3ต.ค.นี้

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2565 เวลา 08.19 น. นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นางสาวปภัสรา ศรีทอง ภริยา (นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี) ได้เดินทางเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในจวนผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นการเอาฤกษ์และสิริมงคล โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งสามคน คือ นายนริศ นิรามัยวงศ์ นายนิติ วิวัฒน์วานิช และ นางสาวฐิติลักษณ์ คำพา พร้อมคณะผู้บริหารจังหวัดชลบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนชาวชลบุรี เข้าร่วมต้อนรับ และแสดงความยินดี

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี คนใหม่พร้อม ภริยา (นายกเหล่ากาชาดชลบุรี) ได้เดินทางไปสักการะพระพุทธสิหิงค์ ณ หอพระพุทธสิหิงค์ (ถนนวชิรปราการ ) สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดชลบุรี แล้วไป สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดสวนตาล (วัดสวนตาล) สักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมือง (ซอยศาลาฟังธรรม) สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชวัดใหญ่อินทาราม (พระอารามหลวง) และสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 (บริเวณ หน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี) ก่อนจะเข้าสู่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

 

สำหรับประวัติ นายธวัชชัย ศรีทอง พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี คนที่ 49

นายธวัชชัย ศรีทอง หรือ แจ้ เกิดเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2508 ปัจจุบันอายุ 57 ปี เป็นชาวเกาะสีชัง อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี สมรสกับนางสาวประภัสรา ศรีทอง มีบุตรด้วยกัน 3 คน นายธวัชชัย เติบโตมาจากเด็กเกาะสู้ชีวิต ในวัยเด็กเรียนหนังสือบนเกาะสีชัง จนจบระดับประถมศึกษา (ป.1- ป.6) โรงเรียนเกาะสีซัง และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3) โรงเรียนเกาะสีชัง จากนั้นต้องนั่งเรือจากเกาะสีชังมาเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6) โรงเรียนชลราษฎรอำรุง สายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเข้ากรุงเทพฯ มาเรียนต่อจนได้รับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ การโรงแรมและการท่องเที่ยว โรงเรียนสยามธุรกิจบัณฑิต โดยเรียนควบคู่จนจบ ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) ศศ.บ. มหาวิทยาลัยรามคำแหง และต่อจนรับปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ก่อนจะมาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายธวัชชัย ศรีทอง ผ่านงานราชการมาแล้วในหลายจังหวัด โดยเริ่มชีวิตราชการพ.ศ. 2532-2537 เป็นปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง 3) อ.เมือง จ.แพร่ จากนั้นพ.ศ. 2537-2541ไปเป็นเจ้าพนักงานฝึกอบรม วิทยาลัยการปกครอง อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี (ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ อธิการวิทยาลัยการปกครอง นายศักดิ์ เกียรติก้อง) และเดินทางเป็นเจ้าพนักงานปกครอง 7 อ.เรณูนคร จ. นครพนม พ.ศ.2541-2543
– พ.ศ.2543-2546 หัวหน้าผ่ายทะเบียนและบัตร อ.เมืองนครนายก จ. นครนายก
– พ.ศ.2546-2547เจ้าพนักงานปกครอง 7 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุทัยธานี
– พ.ศ.2547-2549 หัวหน้าฝ่ายช่วยอำนวยการ กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
– พ.ศ.2550-2553 หัวหน้ากลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
– พ.ศ.2553-2554 หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดระยอง
– พ.ศ.2554-2558 หัวหน้ากลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดชลบุรี รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดชลบุรี
– พ.ศ.2558-2561 หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปทุมธานี
– พ.ศ.2561-2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ
– พ.ศ.2562-2563 รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
– พ.ศ.2563-2564 รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
– พ.ศ 2564-ปัจจุบัน ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 8 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 (จังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเหรา ระยอง) และเขตตรวจราชการที่ 9 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 (จังหวัดจันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว)

จากนั้นเมื่อวันที่ 23 ส.ค.2565 ได้รับการแต่งตั้งจากคณะรัฐมนตรีให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และวันที่ 26 ก.ย.2565 ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงมหาดไทยพ้นจากตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
– เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นมหาวชิรมงกุฎไทย (ม.ว.ม.)
– เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นประถมาภรณ์ข้างเผือก (ปช.)