-ชุมชน

ผบ.มชด.ทรภ.1เยี่ยมอวยพรปีใหม่สร้างขวัญและกำลังใจกำลังพล

เมื่อวันที่ 12 ต.ค.62 พลเรือโท สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 (ผบ.ทรภ.1) จังหวัดชลบุรี มอบหมายให้ นาวาเอก กรัณย์ กลิ่นบัวแก้ว ผู้บังคับหมวดเรือลาดตระเวนชายแดน ทัพเรือภาคที่ 1 (ผบ.มชด.ทรภ.1) และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสร้างขวัญและกำ ลังใจให้แก่กำลังพลที่ปฎิบัติหน้าที่ในหมู่เรือลาดตระเวนชายแดนส่วนที่1(มชด/1) พื้นที่ชายแดนทางทะเล จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด โดยมี นาวาเอก ประกิต เอี่ยมสะอาด ผู้บังคับหมู่เรือลาดตระเวนชายแดนส่วนที่ 1 (ผบ.มชด./1) นำกำลังพลให้การต้อน รับ พร้อมนำคณะเข้ารับฟังการบรรยายสรุปถึง สถานการณ์ ภารกิจ และการปฏิบัติต่างๆ ตลอดถึงผลงานการปฏิบัติที่ผ่านมารวมถึงรับทราบปัญหา อุปสรรค และข้อขัดข้องต่างๆ ของหน่วย เพื่อนำเรียนผู้บังคับบัญชา นำมาปรับปรุงแก้ไขต่อไป และถือโอกาสนี้ อวยพรปีใหม่ให้กับกำลังพล เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2563 ณ ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ 1 อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

ในโอกาสเดียวกันนี้ ได้นำคณะเข้าพบ นายวีระพันธ์ ดีอ่อน นายอำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด เพื่อร่วมปรึกษาข้อราชการ รวมถึงการปฏิบัติงานในพื้นที่รับผิดชอบร่วมกันของหมวดเรือลาดตระเวนชายแดน กับหน่วยงานของอำเภอแหลมงอบ เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานร่วมกัน ในพื้นที่รับผิดชอบของหมวดเรือลาดตระเวนชายแดน ด้วยบรรยากาศที่เป็นกันเอง
ภาพ/ข่าวจาก กพร.บก.ทรภ.1
นิราช ทิพย์ศรี/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน