กอ.รมน.จัดประชุมติดตามโครงการแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าว

ที่โรงแรมรัตนชลบุรี (2ส.ค.2565) พลโทธนณัฐ ยังเฟื่องมนต์ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชลบุรี โดยผ่านระบบ Video Conference (วิดีโอคอนเฟอเรนซ์) ไปยัง 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา และกรุงเทพมหานคร

ตามที่รัฐบาลได้กำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในประเทศไทยอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยเฉพาะการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว และกัมพูชา) ที่เป็นปัญหาเรื้อรังมานาน รัฐบาลพยายามที่จะจัดการจ้างแรงงานต่างด้าวให้เป็นระบบ ทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่ยั่งยืน เพื่อไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนเรื่องแรงงานต่างด้าวและปัญหาการค้ามนุษย์ ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและเข้มงวด โดยดำเนินการตรวจสอบ ติดตาม จับกุม และผลักดันส่งกลับประเทศต้นทางตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เป็นการจัดประชุมปฏิบัติการโดยมีทีมสหวิชาชีพในจังหวัดที่เข้าร่วมโครงการ ประชาชน ผู้นำชุมชน และเจ้าของสถานประกอบการ จำนวน 46 คน เพื่อเพิ่มองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน โดยมีนายวุฒิชัย รอดจร นักวิชาการแรงงานชำนาญการจัดหางานจังหวัดชลบุรี นายอำนาจ สังขืศรีแก้ว นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ สำนักงานบริหารแรงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้