เมืองพัทยาเรียกผู้ประกอบการลงทะเบียนขายสินค้าในงาน PATTAYA MUSIC FESTIVAL 2022 ยืนยันตัวตน 3-4 ส.ค.นี้

ที่ห้องประชุมศาลาว่าการเมืองพัทยา (2 ส.ค.2565) นายกฤษณะ บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าและคัดเลือกผู้จำหน่ายสินค้า งานเทศกาลดนตรีเมืองพัทยา (PATTAYA MUSIC FESTIVAL 2022) โดยมีหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

สืบเนื่องจาก เมืองพัทยา กำหนดจัดงานเทศกาลดนตรีเมืองพัทยา (PATTAYA MUSIC FESTIVAL 2022) เพื่อสร้างกระแสให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในเมืองพัทยา และจังหวัดชลบุรี เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับเพื่อสร้างงานเทศกาลดนตรีเมืองพัทยา ให้เป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับประเทศ สร้างภาพลักษณ์ให้เมืองพัทยาเป็นเมืองแห่งเสียงดนตรี และเพื่อกระตุ้นให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยเพิ่มมากขึ้น ซึ่งมีผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร-เครื่องดื่ม ให้ความสนใจเข้ามาจำหน่ายสินค้าเป็นจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อให้ผู้ประกอบการในเขตเมืองพัทยามีรายได้เพิ่มขึ้น จึงได้เปิดลงทะเบียนผ่านระบบ Google form ทาง Facebook/PRPATTAYA ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม ที่ผ่านมา

ในเรื่องดังกล่าว นายภูมิพิพัฒน์ กมลนาถ เลขานุการนายกเมืองพัทยา ชี้แจงว่า การจัดเทศกาลดนตรีเมืองพัทยาตลอดเดือนส.ค.นี้ ผู้บริหารเมืองพัทยาขอรับการสนับสนุนบูธจากออร์แกไนซ์ ในสัปดาแรก ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม จำนวน 180 บูธ สัปดาห์ที่ 3 จำนวน 80 บูธ และสัปดาห์ที่ 4 จำนวน 80 บูธ โดยสัปดาห์ที่ 2 ไม่มีการจัดบูธเนื่องจากว่าสถานที่จัดงานอยู่บริเวณชายหาดจอมเทียน ซึ่งมีตลาดนัดขายของกันแล้ว

สำหรับสัปดาห์ที่ 1 มีจำนวน 180 บูธนั้น จัดสรรให้องค์กร สมาคม ชมรม ชุมชน ต่าง ๆ จำนวน 80 บูธ ส่วนอีก 100 บูธที่เหลือ เพื่อตอบสนองนโยบายของนายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา ด้านที่ 4 คือ การเปิดพื้นที่ค้าขายให้ประชาชนเมืองพัทยาได้มาค้าขาย จึงนำ 100 บูธที่เหลือเปิดลงทะเบียนดังกล่าวข้างต้น มีผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 461 ราย ที่อยู่ในเขตเมืองพัทยา เมื่อประสานกลับไปมีผู้ตอบกลับจำนวน 390 ราย แต่เนื่องจากผู้ลงทะเบียนจำนวน 461 รายนั้น มีตัวตนจริงหรือไม่ ในที่ประชุมจึงมีมติให้ผู้ที่ลงทะเบียนออนไลน์ทุกคน มาแสดงตัวในวันที่ 3-4 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00- 17.00 น. ณ บริเวณชั้น 4 ศาลาว่าการเมืองพัทยา โดยนำเอกสารหลักฐานประกอบด้วยบัตรประจำตัวประชาชน, รูปถ่ายร้าน หรือที่ขายผ่านเพจเฟซบุ๊ค หรือแกร๊บ, และเมนูสินค้าที่จะนำมาจำหน่าย หากตรวจสอบเสร็จ ผู้ที่มีคุณสมบัติผ่านจะได้เบอร์บูธจำหน่ายสินค้าไปเลย พร้อมกันนี้ผู้จำหน่ายทุกคนจะต้องเซ็นเอกสารบันทึกข้อตกลงร่วมกับเมืองพัทยา ตามระเบียบของสาธารณสุขว่าด้วยการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ อาทิ ไม่ขายสิ่งของผิดกฎหมาย สิ่งเสพติด กัญชา เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของมีคมต่างๆ เป็นต้น และข้อสุดท้ายหากตรวจพบว่าผู้ใดนำบูธไปจำหน่ายต่อ จะยินยอมให้ถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย เป็นต้น

ด้านตัวแทนชุมชนเมืองพัทยา ได้ตั้งกระทู้ถามในที่ประชุมถึงแนวทางในการจัดสรรบูธว่า ใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาว่า องค์กรใดจะได้บูธจำนวนเท่าใด ซึ่งในเรื่องดังกล่าว นายภูมิพิพัฒน์ ชี้แจงว่าจำนวนบูธของแต่ละองค์กรที่ได้รับการจัดสรรไปนั้น เป็นรายชื่อที่เคยจัดสรรไว้แล้วในช่วงงานเทศกาลดนตรีเมืองพัทยาที่ผ่านๆ มา แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ด้วยระยะเวลาที่กระชั้นชิดจึงไม่สามารถจัดสรรได้ใหม่ แต่รับปากว่าในงานเทศกาลครั้งต่อไป จะมีการพิจารณาร่วมกันของคณะกรรมการ เพื่อความเสมอภาคสำหรับทุกฝ่าย.