-การศึกษาชุมชน

ครูทั่วเมืองพัทยาร่วมพิธีรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ประจำปี 2563

ที่อาคารกรีฑาในร่มเมืองพัทยา ถนนชัยพฤกษ์2 เมื่อวันที่ 16 ม.ค.2563 สถานที่จัดงานวันครูเมืองพัทยา ในช่วงเช้ามีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 50 รูป ต่อด้วยพิธีเจริญพุทธมนต์ โดยพระ 9 รูป เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ โดยมี นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยาเป็นประธานในพิธี พร้อมอ่านสารของ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มีเนื้อสำคัญว่ารัฐบาล โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เน้นย้ำอยู่เสมอว่าการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญที่สุด และได้มอบนโยบาย “การปฏิรูปการศึกษาของประเทศ” โดยมีนโยบายส่งเสริมการศึกษาในทุกด้าน เพื่อพัฒนาประเทศให้มีศักยภาพและให้ความสำคัญกับ “ครู” บุคลากรที่ทรงคุณค่าของชาติ และมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นคนเก่ง คนดี และมีคุณภาพ เติบโตเป็นพลเมืองดีที่มีคุณภาพ และมีศักยภาพเหมาะสมกับการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 จากแผนการปฏิรูปการศึกษาของประเทศและนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะเรื่อง การเตรียมคนสู่ศตวรรษที่ 21 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษาธิการได้ประกาศนโยบายและจุดเน้น ที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพและประสิทธิภาพทุกมิติ ทั้งผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ ตลอดจนสถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท

ดังนั้นการจัดการศึกษาเป็นของทุกคน ทุกภาคส่วน ที่ต้องร่วมมือกันให้เกิดโรงเรียนคุณภาพ เกิด “นักเรียนแห่งอนาคต” ให้การศึกษาเป็นวาระแห่งชาติที่จะสร้างคนคุณภาพให้กับประเทศ หากจะพัฒนาประเทศจะต้องพัฒนารากฐานของการศึกษาในทุกพื้นที่ให้เท่าเทีมกัน รวมไปถึงการวางหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งเป็นการเตรียมอนาคตของชาติเพื่อเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ครู คือกลไกสำคัญที่จะช่วยยกระดับการศึกษาไทย ฉะนั้น สิ่งสำคัญคือการพัฒนาครูให้มีคุณภาพ ส่งผลถึงเงินเดือนที่มากขึ้น จึงการเป็นอีกแรงจูงใจที่จะทำให้คนเก่งเลือกเรียนครูมากขึ้น กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินโครงการสำคัญในหลายเรื่องการปฏิรูปการศึกษาไทย โดยเฉพาะการปฏิรูปครูให้ทันยุคดิจิทัล โดยเน้นการบูรณาการทักษะการทำงานร่วมกันระหว่างราชการหลัก และองค์กรในกำกับ รวมทั้งหน่วยงานสังกัดกระทรงศึกษาธิการในส่วนภูมิภาค ให้ปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างคล่องตัว เพื่อดำเนินการปฏิรูปการศึกษาร่วมกันทั้งกับภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ตามนโยบาย

จากนั้น ประธานในพิธีได้มอบประกาศนียบัตรให้กับผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น จำนวน 1 คน ซึ่งในปีนี้ได้แก่ นายสุเทพ คล้ายสีแก้ว ผอ.โรงเรียนเมืองพัทยา รองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่นประจำปี 2562 ได้แก่ นางรำพึง ศุภาราศรี ครูผู้สอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ดีเด่น จำนวน 11 กลุ่มสาระ จำนวน 22 คน นักการภารโรงดีเด่น จำนวน 1 คน และมอบเกียรติบัตรรางวัลครูขวัญศิษย์ จากมูลนิธิสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีฯ ประจำปี 2562 ให้กับนางพัชรี น้อยธิ คุณครูโรงเรียนเมืองพัทยา2 เกียรติบัตรรางวัลครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประจำปี 2563 ระดับจังหวัด จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี ให้กับ นางเด่นดวง นำภา คุณครูโรงเรียนเมืองพัทยา8

สำหรับงานในปีนี้ มีคณะครูเข้าร่วมจำนวน 893 คน และในโอกาสนี้ ผู้แทนตระกูลนิมมานเหมินทร์ ได้มอบหนังสือทศชาติชาดกพร้อมตู้หนังสือแก่ประธานในพิธีเพื่อมอบแก่โรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา จำนวน 11 ชุด เพื่อเป็นความรู้สืบเนื่องต่อไป จากนั้นคณะครูกล่าวคำปฏิญาณตน โดยมีครูอาวุโสในประจำการกล่าวนำคือ นางรำพึง ศุภราศรี