คณะทำงานการประกอบกิจการทางน้ำ เร่งพิจารณา ร่างกำหนดมาตรฐานการประกอบกิจกรรมท่องเที่ยวในอ่าวพัทยา

ที่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา เรือตรีปราโมทย์ ทับทิม ปลัดเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมพิจารณา (ร่าง) เพื่อกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ วิธีการประกอบกิจกรรมเรือภัตตาคาร สถานบริการ ให้ถูกต้องตามมาตรฐานเรือภัตตาคาร โดยมีคณะทำงานเพื่อกำหนดพื้นที่ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประกอบกิจกรรมท่องเที่ยวดำน้ำเดินใต้ทะเล เรือภัตตาคาร เรือสถานบริการ เรือสกู๊ตเตอรืเจ็ตสกี สกีน้ำ และเรือลากทุกชนิด ในพื้นที่เมืองพัทยา เข้าร่วมพิจารณาอย่างพร้อมเพรียง

ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา ร่างหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประกอบกิจกรรมเรือภัตตาคาร เรือสถานบริการ ในพื้นที่เมืองพัทยา ประกอบด้วย การเตรียมพื้นที่ จุดจอดเรือ โดยกำหนดขอบเขตพื้นที่ตามที่ได้รับอนุญาต โดยดำเนินการติดตั้งทุ่นเครื่องหมายแสดงขอบเขตพื้นที่ดำเนินการตามหลักเกณฑ์หน่วยงานที่อนุญาตกำหนด และต้องมีการติดตั้งทุ่นสำหรับผูกจอดเรือหรือพาหนะที่ใช้ดำเนินการและต้องมีความมั่นคงแข็งแรงไม่กีดขวาง หรืออาจก่อให้เกิดอันตรายต่อการเดินเรือ

ส่วนการประกอบกิจกรรมและการบริการ จะต้องมีขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานตั้งแต่การรับ-ส่งลูกค้า และขณะอยู่บนเรือ การแสดงความบันเทิงบนเรือต้องไม่ขัดต่อประเพณี วัฒนธรรม พนักงานต้องมีทักษะความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ มีการจัดการอำนวยความสะดวกสำหรับความต้องการของกลุ่มเฉพาะ เช่น เด็ก คนพิการ ผู้สูงอายุ เป็นต้น

ด้านความปลอดภัย ผู้ควบคุมเรือ เจ้าหน้าที่ประจำเรือต้องผ่านการอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยทางน้ำ ต้องจัดเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมเรือดูแลนักท่องเที่ยวที่อยู่บนเรือตลอดเวลา และต้องจัดให้มีห้องปฐมพยาบาลหรือชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่พร้อมใช้งานตลอดเวลา ส่วนการจัดการขยะของเสียและนำเสีย ต้องจัดหาภาชนะ หรือถุง เพื่อจัดเก็บขยะให้เพียงพอกับปริมาณขยะ ของเสียในแต่ละวัน และนำกลับขึ้นไปทิ้งบนฝั่งโดยต้องมีการคัดแยกขยะก่อนนำไปทิ้ง

สำหรับการประชุมพิจารณา (ร่าง) เพื่อกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ วิธีการประกอบกิจกรรมเรือภัตตาคาร สถานบริการ ให้ถูกต้องตามมาตรฐานเรือภัตตาคาร ในครั้งนี้ เพื่อให้เกิดชัดเจน ในการประกอบกิจกรรมเรือภัตตาคาร เรือสถานบริการ ที่ไม่ส่งผลกระทบกับทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และคุณภาพของสิ่งแวดล้อมทางทะเล มีมาตรฐานความปลอดภัย โดยหลังจากที่มีการประชุมปรึกษาหารือ และกำหนดหลักเกณฑ์เสร็จ จะส่งให้จังหวัดชลบุรีเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ จากนั้นเมืองพัทยาจะได้นำประกาศดังกล่าวมาแจ้งให้กับผู้ประกอบการได้มายื่นขออนุญาตดำเนินกิจการต่อไป.