-ชุมชนพัฒนาสังคม

สว.ประชุมจัดทำแผนแก้ไขสารพัดปัญหาขาดน้ำ-ไฟ ยันมลพิษบนเกาะสีชัง พร้อมเร่งรัดช่วยเหลือประชาชนให้เป็นรูปธรรม

ชลบุรี ( 4 เมษายน 2565) พล.อ.วรพงษ์ สง่าเนตร รองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง (หัวหน้าคณะ) พร้อมด้วย นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา รองประธานกรรมการคนที่สาม คณะกรรมการสมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่ อ.เกาะสีชัง โดยมี นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมแบ่งกลุ่มเพื่อจัดทำแผนพัฒนาแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะการขาดแคลนน้ำ ไฟฟ้า มลพิษ (ขยะ อากาศ มลภาวะ ฝุ่นละออง) การปรับปรุงท่าเรือ และการพัฒนาท่องเที่ยว และแผนพัฒนาเกาะสีชัง 5 ปี (2566-2570) ตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาช่วยประชาชน ณ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์ราชการเทศบาลตำบลเกาะสีชัง อ.เกาะสีชัง

พล.อ.วรพงษ์ สง่าเนตร รองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง กล่าวว่าการ้ดินทางมาในครั้งนี้ สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 ได้มารับฟังปัญหาจากประชาชน ประเด็นการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ไฟฟ้า มลพิษ การปรับปรุงท่าเรือ และการท่องเที่ยว (พัฒนาสู่เกาะสีชังโมเดล) ซึ่งได้รับทราบปัญหาเบื้องต้น และได้มอบหมายให้ส่วนราชการนำไปพิจารณา โดยวันนี้ เป็นการแบ่งกลุ่มเพื่อประชุมจัดทำแผนพัฒนาแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยแบ่งเป็น 6 กลุ่ม แต่ละกลุ่มประกอบด้วย สมาชิกวุฒิสภา ผู้แทนจังหวัด ผู้แทนองค์กร ประชาชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมแสดงความคิดเห็นและจัดทำแผนร่วมกัน

จากนั้นในวันที่ 5 เม.ย. สว.และผู้เข้าร่วมประชุมจะเดินทางไปตามจุดต่างๆ บนเกาะสีชัง เพื่อให้เห็นสภาพปัญหาจากพื้นที่จริงในแต่ละประเด็น พร้อมรับฟังข้อมูลจากผู้ดูแลและประชาชนในพื้นที่ โดยจะนำข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่ได้รับฟังไปติดตาม เร่งรัด และเสนอแนะไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามอำนาจหน้าที่ของวุฒิสภาต่อไป.