สว.รับฟัง-ติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง เฟส 3 และการพัฒนาเครือข่าย 5G ในโครงการEEC

ที่ห้องประชุมสโมสร ศูนย์สวัสดิการพนักงานท่าเรือแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (3 กุมภาพันธ์ 2566) คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก นำโดย พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ในฐานะประธานกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน พลเอกวรพงษ์ สง่าเนตร รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง และคณะกรรมการฯ รวมทั้ง นางสาวชนิดา จันทรนคร ผู้เชี่ยวชาญด้านติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่ภาคกลาง (ผู้แทนผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 8) ลงพื้นที่รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชลบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในประเด็นการดำเนินโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ผลกระทบและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยมี นายอำนาจ เจริญศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นายวรจักร สถาพรภิญโญ นายอำเภอศรีราชา หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ

คณะกรรมการฯ ได้รับฟังข้อมูล ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความคืบหน้าโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 และการดำเนินโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ในประเด็นการพัฒนาเครือข่าย 5G ในพื้นที่ EEC สู่เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมขั้นสูง แนวทางการแก้ไขปัญหา การขับเคลื่อนและพัฒนาด้านการศึกษา ด้านบุคลากร ด้านแรงงานที่เป็นประชากรแฝงที่มีฝีมือและไม่มีฝีมือ ด้านอุตสาหกรรม การคมนาคมและขนส่ง ด้านสาธารณสุข ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม และด้านการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ EEC

รวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนที่ได้รับประโยชน์และผลกระทบจากโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยมี นายธัชพล กาญจนกูล รองเลขาธิการ สายงานพื้นที่และชุมชน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) คณะผู้บริหารที่เกี่ยวข้องของ สกพอ. และหัวหน้าหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้ข้อมูล

จากนั้น ในช่วงบ่ายคณะกรรมการฯ เดินทางไปพบปะ เยี่ยมเยียน และพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่ชุมชนบ้านแหลมฉบัง เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) พร้อมมอบถุงยังชีพให้กับประชาชน จำนวน 30 ชุด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

นอกจากนี้ ได้เยี่ยมชมพื้นที่ก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ จะนำข้อมูล ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ได้รับฟังในครั้งนี้ นำมาเป็นข้อมูลในการดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาต่อไป