ทลฉ.จ้างบริษัทที่ปรึกษา ศึกษาทบทวนรูปแบบลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน ในโครงการท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 1

ชลบุรี (30 มี.ค.2565) เรือเอก กานต์ เมนะรุจิ รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานเปิดการสร้างความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Hearing) ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาและวิเคราะห์โครงการตามข้อกำหนดในพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐ และเอกชน พ.ศ. 2562 ท่าเทียบเรือ บี1 บี2 บี3 บี4 และ เอ5 ท่าเรือแหลมฉบัง โดยมีนายปริญญา สุธีโสภณ ผู้แทนกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา CIFG Consortium พร้อมคณะผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานราชการ ผู้นำชุมชน กลุ่มประมงชุมชน ผู้แทนองค์กรเอกชน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเดอะบอลลูม ชั้น 6 โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ แอนด์ สวิทส์ ศรีราชา แหลมฉบัง

เรือเอก กานต์ กล่าวว่าความเป็นมาของโครงการดังกล่าว เป็นไปตามข้อกำหนดในพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ.2562 กำหนดว่าหน่วยงานเจ้าของโครงการที่จะจัดทำโครงการร่วมลงทุนในกิจการเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ และต้องจัดทำรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการตามรายละเอียดที่คณะกรรมการประกาศกำหนดและด้วยสัญญาเช่าโครงการให้เอกชนร่วมลงทุน บริหาร และประกอบการของท่าเรือแหลมฉบัง (ทลฉ.) ประกอบด้วย ท่าเทียบเรือ บี1 (สิ้นสุดสัญญา 31 ตุลาคม 2565) ท่าเทียบเรือ บี2 (สิ้นสุดสัญญา 31 มีนาคม 2563) ท่าเทียบเรือ บี3 (สิ้นสุดสัญญา 31 มีนาคม 2568) ท่าเทียบเรือ บี4 (สิ้นสุดสัญญา 31 มีนาคม 2568) ท่าเทียบเรือ บี5 (สิ้นสุดสัญญา 30 เมษายน 2569) และท่าเทียบเรือ เอ5 (สิ้นสุดสัญญา 30 เมษายน 2569)

ดังนั้นจึงจำเป็นต้องศึกษาแนวทางการดำเนินโครงการที่ให้เอกชนร่วมลงทุน บริหาร และประกอบการ เพื่อให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย แผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงคมนาคม และยุทธศาสตร์ของประเทศ รวมทั้งสอดคล้องกับพลวัตการเปลี่ยนแปลงของการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ

เรือเอก กานต์ กล่าวต่อไปว่าเพื่อให้โครงการเป็นไปตามแผน ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย จึงได้ดำเนินโครงการฯ และได้ว่าจ้างกลุ่มที่ปรึกษาคือ CIFG Consortium เพื่อศึกษาทบทวนความเหมาะสมด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และสิ่งแวดล้อมของท่าเทียบเรือ ในโครงการท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 1 ทบทวนรูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (PPP) ตลอดจน การวิเคราะห์ และประเมินผลตอบแทนการลงทุนทางด้านการเงิน เศรษฐศาสตร์ ในส่วนของภาครัฐและเอกชน.