-ศาสนา/วัฒนธรรม

คณะสงฆ์(ธรรมยุต) ชลบุรีแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดศรีมหาราชา เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี

ที่ วัดศรีมหาราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี คณะสงฆ์จังหวัดชลบุรี(ธรรมยุต) มีการแต่งตั้งที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี (ธรรมยุต) โดยอาศัยอำนาจตามความในข้อ 3 แห่งกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่ 28 พ.ศ.2546 แก้ไข้เพิ่มเติมกฏมหาเถรสมาคม ฉบับที่24 พ.ศ 2541 ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ. ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับที่ 2 พ.ศ 2535 และตามมติมหาเถรสมาคมในการประชุมครั้งที่ 22 จึงแต่งตั้งให้ พระครูปริยัติวราทร (ธีรชัย) ฉายา ญาณธโร อายุ 79 พรรษา 54 วิทยฐานะ น.ธ.โท วัดศรีมหาราชา ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เจ้าคณะอำเภอบางละมุง(ธรรมยุต) เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี

โดยมีนายอนันต์ วนไพศาล ประธานสภาเทศบาลเมืองศรีราชา เป็นผู้อ่านคำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี(ธรรมยุต) และมี นายเอกสิทธิ์ อ่ำฉอ้อน ส.อบจ.ชลบุรี เขตอำเภอศรีราชา และพ่อค้าประชาชนในเขตอำเภอศรีราชา ร่วมงาน.