“สนธยา” โวแผนพัฒนานีโอเกาะล้านเดินหน้าไปแล้วครึ่งทาง รองรับการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว-การลงทุนของEEC

นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เปิดเผยความคืบหน้าโครงการนีโอเกาะล้าน หรือเกาะล้านโฉมใหม่ ว่าการพัฒนาพื้นที่เกาะล้านภายใต้นีโอเกาะล้าน ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนของนีโอพัทยานั้น การพัฒนาของโครงการพื้นฐานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งท่าเทียบเรือท่าหน้าบ้าน ท่าเรือขนสินค้าที่บริเวณท่า 9 ไร่ ท่าเรือหาดแสมและท่าเรือหาดตาแหวน

ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการในบางท่าและบางท่าก็ได้มีการดำเนินการแล้วเสร็จ ส่วนการพัฒนาถนนบนเกาะล้าน 15 เส้นทาง ที่มีการปรับปรุงถนนดินมาเป็นถนนที่ปูด้วยตัวหนอน ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการ คาดว่าจะก่อสร้างเสร็จกลางปี 2565

ส่วนถนนที่จะข้ามจากท่าหน้าบ้านไปหาดแสมการดำเนินการพัฒนาปรับปรุงได้ก่อสร้างเสร็จไปถึงหาดเทียน รวมถึงการก่อสร้างสะพานชมทัศนียภาพหาดต่างๆ อยู่ระหว่างการดำเนินการ ทำให้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ภายใต้นีโอเกาะล้านนั้นคาดว่าจะแล้วเสร็จตามเป้าที่กำหนดไว้

สำหรับแผนการดูแลความปลอดภัยบนพื้นเกาะล้านได้ดำเนินการโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ทั่วพื้นที่เกาะล้านเพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว โดยขณะนี้ได้รับงบประมาณและอยู่ในระหว่างการดำเนินการ ทั้งนี้หากดำเนินการแล้วเสร็จจะทำให้การดูแลความปลอดภัยบนเกาะล้านมีเครืองมือที่ทันสมัย

นายกเมืองพัทยา กล่าวว่าแผนพัฒนานีโอเกาะล้านยังมีการส่งเสริมการศึกษา และยกระดับคุณภาพชีวิตของโรงเรียนเมืองพัทยา 10 (บ้านเกาะล้าน) โดยได้ปรับปรุงด้านสุขอนามัยและสภาพพื้นที่ทั่วไปภายในโรงเรียน รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้สอดรับกับพื้นที่เกาะล้านที่จะก้าวสู่เมืองท่องเที่ยวที่จะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้ามา ตามเป้าหมายเมืองพัทยาที่จะเป็นพื้นที่ศูนย์กลางการท่องเที่ยวและการลงทุนของEEC และประเทศต่อไปในอนาคต

ในด้านสิ่งแวดล้อม ขณะนี้ได้มีการเตรียมจัดสร้างเตาเผาขยะที่ได้มาตรฐาน ซึ่งได้มีการจัดซื้อจัดจ้างไปแล้วและอยู่ระหว่างการพิจารณาสัญญา จากสำนักงานอัยการสูงสุด คาดว่ากลางปี 2565 การพิจารณาจะแล้วเสร็จ หลังจากนั้นจะมีการสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยบนเกาะล้านด้วยเตาเผาขยะ โดยจะใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างศูนย์ดังกล่าว 6-7 เดือน ซึ่งในช่วงระหว่างปลายปี 2565 หรือต้นปี 2566 การบริการจัดการขยะมูลฝอยบนเกาะล้านจะสมบูรณ์เต็มรูปแบบ จะมีทั้งเตาเผาขยะ มีระบบการจัดเก็บและศูนย์การเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเป็นต้น

ส่วนการบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียบนเกาะล้านจะมีการจัดทำระบบบำบัดน้ำเสีย ในการรองรับจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น ทั้งพื้นที่ท่าหน้าบ้าน หาดตาแหวน และหาดแสม ซึ่งเป็นพื้นที่มีประชาชนและนักท่องเที่ยวอาศัยอยู่และเดินทางมาพักผ่อนจำนวนมาก โดยมีการเปิดรับฟังความเห็นจากประชาชนชาวเกาะล้านไปแล้ว

ทั้งนี้ นายสนธยากล่าวสรุปว่าขณะนี้ภาพรวมของการพัฒนานีโอเกาะล้าน มีความคืบหน้าไปแล้ว 50% ทั้งนี้ยังมีโครงการที่อยู่ในแผนนีโอเกาะล้านที่ดำเนินการแล้วเสร็จและเห็นเป็นรูปธรรมไปแล้ว ส่วนใหญ่จะเป็นโครงการที่ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ รวมขั้นตอนที่ไม่มากนัก อาทิ โครงการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และโครงการด้านสาธารณูปโภค ส่วนโครงการที่ต้องใช้ระยะเวลาและมีขั้นตอนในการดำเนินการ อย่างระบบบำบัดน้ำเสีย และศูนย์จำกัดขยะมูลฝอยด้วยเตาเผาขยะ แม้จะยังไม่เห็นเป็นรูปธรรมแต่ก็อยู่ระหว่างการดำเนินการและมีความคืบหน้าเป็นอย่างมาก.