นายกทต.ตะเคียนเตี้ย นำข้าราชการ พนักงาน ร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา

ที่วัดสังกะเปียว ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี (16 กุมภาพันธ์ 2565) นายจรัญ ประกอบธรรม นายกเทศมนตรีตำบลตะเคียนเตี้ย นำบรรดาคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ.2565

สำหรับวันมาฆบูชาในปีนี้ตรงกับวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 ตรงกับวันเพ็ญมาฆะ คือวันขึ้น15 ค่ำเดือน 3 ทั้งนี้การจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาในวันนี้ จัดขึ้นเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมถวายเป็นพุทธบูชา และนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม

กิจกรรมที่ทำในวันนี้มี อาทิ การสมาทานศีล ฟังธรรม เจริญจิตภาวนา การแสดงตนเป็นพุทธมามกะและเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2565

ทั้งนี้ วันมาฆบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่ง เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระโอวาทปาติโมกข์ หรือที่เรียกว่า “วันจาตุรงคสันนิบาต” ประกอบด้วยเหตุ อันน่าอัศจรรย์ 4 ประการ คือ เป็นวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 3 พระสงฆ์จำนวน 1,250 รูป มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย พระสงฆ์ทั้งหมดเป็นพระอรหันต์ และพระสงฆ์ทั้งหมดได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้า

เหตุการณ์ทั้ง 4 ประการนี้ เกิดขึ้นในวันเดียวกัน และพระปาติโมกข์ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงในที่ประชุมพระอรหันตสาวกเหล่านั้น ได้แก่ การไม่ทำความชั่วทั้งปวง การทำแต่ความดีและการทำใจของตนให้บริสุทธิ์ หลักการดังกล่าวนี้ ถือว่าเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา ที่พุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า ควรถือปฏิบัติและน้อมรำลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรม และพระสงฆ์ ด้วยการสวดมนต์ไหว้พระ ให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา และเวียนเทียน.