-บริหารท้องถิ่น

สท.ตำบลโป่ง มีมติเอกฉันท์ผ่านงบ 25 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 16.4 ล้านบาท เพื่อนำไปพัฒนาพื้นที่ในปี 2565

ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโป่ง (29 มกราคม 2565) นายสมชาย เอี่ยมเรือง ประธานสภาเทศบาลตำบลโป่ง เป็นประธานในการประชุมสภาเทศบาลตำบลโป่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 โดยมี นายอนุชา เพียรใจ นายกเทศมนตรีตำบลโป่ง นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ เข้าร่วมในการประชุมอย่างพร้อมเพรียง

การประชุมครั้งนี้ มีวาระสำคัญคือ การนำเสนอขออนุมัติจ่ายเงินตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2596 มาตรา 67 ทวิ โดยมีนายอนุชา เพียรใจ นายกเทศมนตรีตำบลโป่ง เป็นผู้นำเสนอ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ.2561 ข้อ 89 (1) เนื่องจากเทศบาลตำบลโป่งมีความประสงค์ที่จะดำเนินการก่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยตั้งจ่ายเป็นโครงการก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน จำนวน 25 โครงการ เป็นจำนวนเงิน 16,428,000 บาท

สำหรับผลของการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมในการประชุมนี้ สมาชิกฯ ยกมือผ่านทั้ง 25 โครงการอย่างเป็นเอกฉันท์ และพร้อมดำเนินการเดินหน้าในการพัฒนาตำบลโป่งอย่างเต็มกำลังต่อไป.