+ชุมชนพัฒนาสังคม

คณะอนุกรรมการ TO BE NUMBER ONE ติดตามผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดชลบุรี

ที่ห้องประชุมสุดสุข ชั้น5 อาคารชลนุสรณ์ 100 ปี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ( 3 ธันวาคม 2564) นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นายแพทย์อภิรัต กตัญญุตานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE และร่วมสังเกตการณ์ในการลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการดำนินงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร

นายภูมา ธรรมกุล หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประธานกรรมการ พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่จังหวัดชลบุรี เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน จังหวัด TO BE NUMBER ONE ในกลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร และเก็บคะแนนระดับประเทศ ในการประกวด TO BE NUMBER ONE จังหวัดสระบุรี นำเสนอผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE

สำหรับโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการประกวดผลงานจังหวัด อำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทต่างๆ ระดับพื้นที่และการประกวดระดับประเทศ โดยจังหวัดชลบุรีได้เข้าร่วมประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE รอบคัดเลือกระดับตะวันออก และได้รับการคัดเลือกผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้นำเสนอข้อมูลผลงานเพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ทั้งการดำเนินงานขยายเครือข่ายสมาชิกชมรมทูบีนัมเบอร์วัน, การสร้างเดอะเทรนเนอร์ทูบีนัมเบอร์วัน เพื่อพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายให้เป็นต้นแบบ และการจัดตั้งขยายจำนวนศูนย์การเรียนรู้ทูบีนัมเบอร์วัน เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีกิจกรรมสร้างสุขและเห็นคุณค่าของตนเอง โดยมุ่งหวังให้ต้นกล้าเยาวชนเหล่านั้น ห่างไกลจากยาเสพติดมีภูมิคุ้มกันที่ดี พร้อมทั้งนำเสนอผลงานนวัตกรรมโครงการ TO BE NUMBER ONE ที่ได้ดำเนินการไปแล้วซึ่งจากการดำเนินงานทั้งหมดทำให้ปัจจุบันจังหวัดชลบุรีมีสมาชิกเครือข่ายเพิ่มมากขึ้น

โอกาสนี้ ทางคณะอนุกรรมการฯ ได้ให้คำแนะนำในการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE แก่คณะผู้บริหารของจังหวัดชลบุรี และตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรมโครงการฯ ให้ตรงกับวัตถุประสงค์และเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งจะทำให้การดำเนินงานชมรมทูบีนัมเบอร์วันของจังหวัด มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นและเกิดผลเป็นรูปธรรมที่ยั่งยืนต่อไป
ภาพ/ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี