วันพุธ, เมษายน 24, 2024
Latest:
+การศึกษาชุมชน

“ตรีนุช” เปิดศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา

เมื่อวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ณ ห้องประชุมอาคารคมสันวิทยาคาร วิทยาลัยเทคนิกชลบุรี ตำบลหนองชาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ

จากนโยบายของรัฐบาล โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กำหนดเป้าหมายของประเทศที่มุ่งเน้นการผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าและขับเคลื่อนคลัสเตอร์และอุตสาหกรรมรายสาขาให้เกิดความเข้มแข็ง รวมทั้งสร้างกรอบการพัฒนาบุคลากรของประเทศ ให้มีความพร้อมตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมโดยแท้จริง รวมถึงการเตรียมความพร้อมกำลังคนให้ตรงกับความต้องการแรงงานในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกอีกด้วย

นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า จังหวัดชลบุรี เป็นจังหวัดหนึ่งในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก นอกจากด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแล้ว ยังมีศักยภาพในการพัฒนาทั้งด้านพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมต่างๆ เป็นจังหวัดศูนย์กลางการค้าที่เชื่อมโยงเศรษฐกิจ การคมนาคม ขนส่ง และโลจิสติกส์ ตามนโยบายการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกของประเทศไทย เพื่อให้ก้าวทันกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงแนวโน้มการพัฒนาในอนาคตภายใต้ยุทธศาสตร์ประเทศ แผนลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและขนส่ง รวมถึงการบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆ อีกด้วย

ด้านนายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ โดยนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดนโยบายให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มุ่งผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ ขับเคลื่อนการศึกษา เพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อให้ผู้จบการศึกษาอาชีวศึกษามีสมรรถนะสูง มีอาชีพ และมีรายได้ที่เหมาะสม โดยการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NOF) กรอบคุณวุฒิอ่างอิงอาเซียน (AQRF) รวมถึงมาตรฐานผีมือแรงงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่อไป

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่าเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการต้องเตรียมผู้เรียน ให้มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และการเตรียมผู้เรียนเพื่อเข้าสู่การทำงานทั้งในรูปแบบอิสระ และการเข้าสู่ตลาดงาน รวมไปถึงการจัดเตรียมกำลังคนเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC เมื่อสถานการณ์การลงทุนภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม ธุรกิจและบริการ กลับมาเดินหน้าอีกครั้ง

ครั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยการจัดตั้งศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (Center of Vocational Manpower Networking Management : CVM) จำนวน 25 แห่ง ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ ขับเคลื่อนการศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อให้ผู้จบการศึกษาอาชีวศึกษา มีอาชีพและมีรายได้ที่เหมาะสม โดยการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) กรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF) รวมถึงมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่อไป
ภาพ/ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี