วันจันทร์, พฤษภาคม 27, 2024
Latest:
+ภาพข่าว

กสทช-กทปส. จัดประชุมมอบนโยบายและติดตามผลการดำเนินโครงการฯ

กสทช.-กทปส. จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ครั้งที่ 11/2564 พร้อมประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานของกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ เมื่อวันที่ 15 พ.ย.ที่ผ่านมา โดยมี พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร ประธาน กสทช. และนายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทน เลขาธิการ กสทช. กับนายชาญวุฒิ อำนวยสิน ผู้อำนวยการสำนักกองทุนวิจัยและพัฒนา พร้อมคณะผู้บริหาร พร้อมร่วมรับฟังและติดตามความก้าวหน้าโครงการที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ 4 โครงการ ดังนี้

1.โครงการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์แผ่นวัดแรงกดของร่างกายเพื่อป้องกันแผลกดทับ หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2.โครงการวิจัยและพัฒนาระบบนวัตกรรมสารสนเทศทางการแพทย์อัจฉริยะ 5Gหน่วยงาน : สำนักบ่มเพาะและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 3.โครงการจัดทำรายการโทรทัศน์เพื่อส่งเสริมให้คนพิการรู้จักสิทธิและประโยชน์จากกิจการโทรทัศน์ได้อย่างเท่าทัน หน่วยงาน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และ 4.โครงการ “รางวัลทีวีสีขาว” (White Television Awards) หน่วยงาน มูลนิธิจำนง รังสิกุล นอกจากนี้คณะผู้บริหารลงพื้นที่เพื่อติดตามประเมินผลโครงการส่งเสริมและสนับสนุนสถานพยาบาลของรัฐและโรงพยาบาลภาคสนามของรัฐต่อสู้สถานการณ์ “ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)” ณ จังหวัดชลบุรี

ด้านนายชาญวุฒิ อำนวยสิน ผู้อำนวยการสำนักกองทุนวิจัยและพัฒนา กล่าวว่า ในปีนี้ กองทุนฯ ได้มีการจัดสรรทุน ดังนี้ ทุนประเภทที่ 1 ที่มีกรอบการจัดสรรเงินทุนไว้ที่ 400 ล้านบาท และเมื่อปิดรับข้อเสนอไปแล้วมีผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการรวม 113 โครงการ รวมวงเงินขอรับการสนับสนุนทั้งสิ้น 1,567,124,612 บาท ซึ่งถือว่าผลตอบรับการขอทุนเป็นตามเป้าหมาย นอกจากนี้ยังมีการจัดสรรทุนโดยทาง กทปส. ได้เปิดให้ทุนประเภทที่ 2 ซึ่งเป็นกรอบการให้ทุนเชิงยุทธศาสตร์ในปี 2564 กำหนดไว้ที่ 670 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น ภารกิจด้านกิจการโทรคมนาคม จำนวน 200 ล้านบาท ภารกิจด้านกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ จำนวน 200 ล้านบาท ภารกิจมุ่งเป้าของกองทุนวิจัยและพัฒนา จำนวน 200 ล้านบาท ภารกิจด้านคลื่นความถี่และดาวเทียม จำนวน 70 ล้านบาท

นายชาญวุฒิ กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมากลุ่มหลัก ๆ ที่ยื่นคำขอรับการส่งเสริมสนับสนุน จะเป็นมหาวิทยาลัยทั้งของรัฐและเอกชน คิดเป็นสัดส่วนสูงที่สุด รองลงมาจะเป็นกลุ่มส่วนราชการ ผู้ประกอบกิจการในอุตสาหกรรมกระจายเสียง โทรทัศน์ โทรคมนาคม และสมาคม มูลนิธิ โดยเฉลี่ยใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ สิ่งที่กองทุน กทปส. อยากจะเห็นในการยื่นขอทุน คือ การเห็นกลุ่ม SMEs หรือ Start up มายื่นขอทุนกับทางกองทุนบ้าง เนื่องจากประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนของกองทุน กทปส. ได้กำหนดคุณสมบัติให้กลุ่ม SMEs และ Strat up สามารถยื่นขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนได้ตั้งแต่ปี 2560 ที่ประกาศหลักเกณฑ์ใหม่เริ่มใช้ แต่จนถึงปี 2564 ก็ยังไม่มีกลุ่มดังกล่าวมายื่นขอรับทุน ทั้งนี้ กทปส. เอง อาจจะต้องมีการสำรวจและวิเคราะห์ว่าปัจจัยใดที่กลุ่มดังกล่าวยังไม่มีความสนใจที่จะมายืนขอรับทุน ซึ่งเป็นโจทย์หลักที่จะทำในลำดับถัดไป
ข่าว – สิริกิริยา / ภาพ – อธิบดี