สมาคมนิด้าตะวันออก มอบข้าวสาร อาหารแห้ง ช่วยเหลือพี่น้องชาวพัทยาที่ได้รับผลกระทบโควิด 3 ชุมชน

นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน สมาคมนิด้าตะวันออก จากคณะรัฐประศาสนศาสตร์ (นิด้า ชลบุรี) และคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นำเครื่องอุปโภค-บริโภค มามอบให้กับประชาชนชาวพัทยาใน 3 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนสุสานเก่า (ป่าช้าจีน) ชุมชนสะพานนาเกลือ และชุมชนเขาน้อย รวม 250 ชุด

สำหรับเครื่องอุปโภค-บริโภคที่นำมามอบให้กับประชาชนชาวพัทยาทั้ง 3 ชุมชนในครั้งนี้ ประกอบด้วย ข้าวสาร อาหารแห้งและน้ำดื่ม เพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในเบื้องต้น.