คลังสนับสนุนให้ SME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ที่โรงแรมเดอะ ไทด์ รีสอร์ท บางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี (24 มิถุนายน 2565) สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จัดการประชุมแสวงหาแนวทางความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในระดับพื้นที่ เข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และการประชุมที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมข้อมูล เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรค์ในการเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พร้อมข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหา โดยมีนายมานิต จตุจริยพงศ์ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ SME เป็นประธานเปิดการประชุมครั้งนี้ โดยเป็นการจัดประชุมผ่านระบบออนไลน์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 8 จังหวัดด้วย

ตามที่กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) ได้ออกกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่2) พ.ศ. 2563 ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 หนี่งในมาตรการสำคัญ คือ มาตรการส่งเสริมหรือสนับสนุนให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ โดยมีสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักนั้น

ในครั้งนี้ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จัดการประชุมหน่วยภาครัฐ ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 8 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด สระแก้ว ปราจีนบุรี นครนายก และฉะเชิงเทรา เพื่อแสวงหาแนวทางความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในระดับพื้นที่ เข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และการประชุมที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมข้อมูล เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พร้อมข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาต่อไป

นายมานิต จตุจริยพงศ์ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ SME เปิดเผยว่า ในปี 2563-2564 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้จัดเตรียมระบบทะเบียน SME เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (THAI SME – GP) เพื่อให้ SME ได้เข้ามาลงทะเบียนกิจการ และสินค้าหรือบริการ เพื่อจัดทำเป็นบัญชีรายชื่อตามที่กฎกระทรวงกำหนด ปัจจุบันมี SME อยู่ในระบบ THAI SME-GP แล้ว มากกว่า 1.3 แสนราย

สำหรับในปี 2565 นี้ สสว. ได้มอบหมายให้สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในระดับพื้นที่เข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ต่อไป