วันจันทร์, พฤษภาคม 27, 2024
Latest:
+บริหารท้องถิ่น

ทต.บางละมุงประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/1 แจงเหตุผลการปรับลดรายจ่าย 9 โครงการ ตัดออก 8 โครงการ

ที่ห้องประชุมกาลัญญุตา เทศบาลตำบลบางละมุง นางพงษ์ศักดิ์ รักความสุข ประธานสภาเทศบาลตำบลบางละมุง เป็นประธานในการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางละมุง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 โดยมีว่าที่ร้อยตรีจเรวัฒน์ ชินวัฒน์ นายกเทศฒนตรีตำบลบางละมุง นำสมาชิกสภาฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ก่อนที่จะเข้าสู่วาระการประชุม นายศุภชัย แสงฟ้า สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางละมุง ได้อภิปรายกรณีมีกระแสข่าวเรื่องสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางละมุงไม่รับร่างหลักการ จนส่งผลต่อความเสียหายต่อสภาว่า จริงแล้วสมาชิกได้รับร่างหลักการไปแล้ว จากนั้นคณะกรรมการแปรญัติได้พิจารณาโครงการต่างๆ และมีการปรับลดรายจ่าย 9 โครงการ และตัดโครงการออก 8 โครงการ ซึ่งคณะกรรมการแปรญัติได้ให้เหตุผลในการปรับลดโครงการและตัดโครงการต่างๆ ออกถึงความจำเป็นต่อสภาไปแล้ว อาทิ การตัดลดค่าดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยออกไปเป็นจำนวนเงิน 2 ล้านบาท เนื่องจากว่าปัจจุบันจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้บ้านเช่า อพาร์ทเมนท์ต่างๆ ผู้เช่าพักอาศัยลดลด ทำให้ขยะที่เกิดขึ้นก็ลดลงตามไปด้วย

นอกจากนี้ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้ตลาดถูกสั่งปิดหลายครั้ง ขยะที่เกิดจากตลาดก็ลดลงเช่นกัน นอกจากนี้จากจำนวนถังขยะกว่า 500 ถัง ตั้งแต่ ม.4- ม.6 ที่สมาชิกสำรวจมาพบว่าขยะไม่เต็ม ดังนั้นการตัดลดค่าดำเนินการเรื่องการจัดเก็บขยะมูลฝอย จึงถือว่ามีความเหมาะสม

ส่วนในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐาน ถนน ต่างๆ ในพื้นที่ มีการตัดโครงการออกไปเนื่องจากว่าในปี 2563 ที่ผ่านมา สภาฯ มีการกันเงินงบประมาณเรื่องของการจัดสร้างถนน และระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ไปยังปี 2564 และในปี 2564 ยังไม่มีโครงการใดดำเนินการแล้วเสร็จ และต้องมีการกันเงินมาในปี 2565 ต่ออีก ดังนั้นคณะกรรมการแปรญัตติจึงได้ตัดโครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในปี 2565 ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาถนนออก เพื่อให้เคลียร์งานค้างเก่าที่ดำเนนิการกันเงินไว้ให้แล้วเสร็จ ซึ่งการดำเนินการทั้งหมดก็เพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก

ส่วนของหนังสือที่อำเภอบางละมุงส่งให้ประธานสภาฯ เรื่องการให้สภาฯ ทำการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 อีกครั้ง โดยในหนังสือระบุว่าในการปรับลดหรือตัดโครงการต่างๆ ของคณะกรรมการแปรญัตติ ไม่ได้ระบุเหตุผลความจำเป็นในการลดรายจ่าย หรือตัดทอนรายจ่าย ซึ่งทั้งหมดทุกโครงการได้มีการชี้แจงเหตุผลไปแล้ว ที่ประชุมสภาฯ ได้ยืนยันรับหลักการเดิม ส่งผลให้การพิจารณางบประมาณรายจ่ายเป็นอันต้องตกไป ทั้งนี้เรื่องดังกล่าวจะโทษสภาฯน่าจะไม่ถูกต้อง พร้อมแสดงความคิดเห็นเรื่องของการพิจารณางบประมาณรายจ่ายปี 2565 นั้นถูกต้องตามหลักการเหตุผลหรือไม่ และทิ้งท้ายว่าสมาชิกมาจากการเลือกตั้ง เพราะฉะนั้นการยุบสภาเป็นอำนาจของผู้ว่าฯ ไม่ใช่อำนาจของใครคนใดคนหนึ่ง โดยต้องดูว่าสิ่งที่ทำไปนั้นถูกต้องหรือไม่ หากพบว่าเป็นไปตามระเบียบก็สามารถเดินต่อไปได้ ถือว่าเป็นการอภิปรายของสมาชิกฯ ก่อนเข้าวาระอย่างดุเดือด

จากนั้นที่ประชุมสภาได้พิจารณาวาระสำคัญอีก 1 วาระคือเรื่องของการเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในส่วนของวาระที่ 1 รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยสมาชิกฯ ยกมือเห็นชอบและรับหลักการทั้งหมด 11 เสียง

ลำดับต่อมา ที่ประชุมได้นำเสนอเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ 5 ราย ประกอบด้วย 1.นายศุภชัย แสงฟ้า 2.นางสาวมณฑิรา บุญยชลายนต์ 3. นายสุภาพ อินทรัตน์ 4.นายปรีชา สุริวงศ์ 5.นายชัยนันท์ สุทธิธำรงสวัสดิ์ ซึ่งทั้ง 5 รายนี้มีผู้นำเสนอชื่อและรับรองอย่างถูกต้อง.