+covid-19ชุมชน

ชาวหนองปรือเช็คบัญชีด่วน! เทศบาลเมืองฯ โอนเงินเยียวยาครอบครัวละ1พันบาท..ภายในวันนี้

ตามที่การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สืบเนื่องจากการที่ทั่วโลกประสบกับวิกฤตในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว รัฐบาลไทย ได้ประกาศพระราชกำหนดสถานการณ์ฉุกเฉิน เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2563 และจังหวัดชลบุรี ได้ออกมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โควิค-19) เช่น การปิดห้างสรรพสินค้า สนามกีฬา สถานบันเทิง การระงับการให้บริการร้านอาหาร สถานบริการต่างๆ

เทศบาลเมืองหนองปรือ จึงได้ดำเนินการรับลงทะเบียนผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนจากผลกระทบนี้ ตั้งแต่วันที่ 21 – 24 เมษายน 2563 ที่ผ่านมามีผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 10,916 ครัวเรือน คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนเทศบาลมืองหนองปรือ ได้ประกาศผู้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือทั้งหมด 10,883 ครัวเรือน โดยใช้งบประมาณจากเทศบาลเมืองหนองปรือ จำนวน 5,442 ครัวเรือนๆ ละ 1,000 บาทคิดเป็นเงิน 5,442,000 บาท (ห้าล้านสี่แสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) และงบประมาณจากองค์การบริหารสว่นจังหวัดชลบุรี จำนวน 5,441 ครัวเรือนๆ ละ 1,000 บาท คิดเป็นเงิน 5,441,000 บาท (ห้าล้านสี่แสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

นายนิยม เที่ยงธรรม รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองปรือ เปิดเผยว่า สำหรับผู้ที่มาลงทะเบียนในหมู่ 1 – หมู่ 10 หมู่ 11 บางส่วน หมู่ 12-หมู่14 ที่ใช้งบประมาณของทางเทศบาลเมืองหนองปรือ ทางเทศบาลจะโอนเข้าบัญชีธนาคารของทุกท่าน ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 นี้ โดยเจ้าของบัญชีจะต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆเอง หากพบว่าเกิดการหักบัญชีเกิดขึ้น อาทิ ค่ารักษาสมุดบัญชี กรณีที่บัญชีนั้นๆไม่ได้ทำธุรกรรมมาเป็นเวลานาน,ค่าบัตรที่ครบกำหนดชำระ ส่วนค่าโอนนั้นทุกบัญชีไม่เสียเนื่องจากว่าทางเทศบาลได้นำเงินสดไปฝากให้ทุกท่านทุกบัญชี ครบตามจำนวน 1,000 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เทศบาลเมืองหนองปรือ